ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

นางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการทำแผนพัฒนาเชื่อมโยงการใช้เครื่องมือในการบริหารและพัฒนา (สสผ.)

               วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการทำแผนพัฒนาเชื่อมโยง การใช้เครื่องมือในการบริหารและพัฒนา” โดยมีนางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เป็นประธานการประชุม มีผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานของกรมพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งปรับปรุงวิธีการดำเนินงานแบบส่วนร่วม ของบุคลากรทุกระดับ ร่วมกับการแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกรมพัฒนาที่ดินใน การขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม นำไปสู่ทรัพยากรดินที่ดี น้ำเพียงพอ เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรมากยิ่งขึ้น มีรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รายงาน/ภาพ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน