ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

นางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการทำแผนพัฒนาเชื่อมโยงการใช้เครื่องมือในการบริหารและพัฒนา

                วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการทำแผนพัฒนาเชื่อมโยงการใช้เครื่องมือในการบริหารและพัฒนา” โดยมีนายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุม และมีนางกิติยา มงคลเกตุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานของกรมพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งปรับปรุงวิธีการดำเนินงานแบบส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ร่วมกับการแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของ กรมพัฒนาที่ดินในการขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม นำไปสู่ทรัพยากรดินที่ดี น้ำเพียงพอ เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรมากยิ่งขึ้น มีรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รายงาน/ภาพ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน