กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ

 • 1.รวมเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อที่นี่...

 • 2.รวมเอกสาร อ่านต่อที่นี่...
  ว 128 ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.4/ว 128 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566
  ว 159 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 159 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566
  ว 125 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 159 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566
  ว 124 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566
  ว 114 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว114 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
  ว 56 (ว 78 ว 410และข้อหาลือ ว410) ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว56 ลงวันที่ 21 มกราคม 2566
  ว 78 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565
  ว 568 กค 0433.4/ว 568 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
  ว 322 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
  ว 62 (ว 322+ว 119) ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
  ว 563 ที่ กค 0433.4/ว 563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
  ว 120 ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว120 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
  ว 69 ที่ กค 0433.4/ว 69 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565
  ว 181 ที่ กค 0433.4/ว 181 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

 • 3.ว 189 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.5/ว 189 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 อ่านต่อที่นี่...
  เรื่อง กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม
  สิ่งที่ส่งมาด้วย
  1.แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม กรณีใช้เกณฑ์ราคา
  2.แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม กรณีใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
  3.แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม กรณีใช้เกณฑ์ขั้นตํ่า และใช้เกณฑ์ราคา
  4.แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม กรณีใช้เกณฑ์ขั้นตํ่า และใช้เกณฑ์ราคา ประกอบเกณฑ์อื่น
  5.ตัวอย่างการกรอกแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม

 • 4.ว119 ตาราง1-2 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (ที่ กษ 0504.7/1264 ลว. 12 ก.ค. 2561) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลว. 7 มีนาคม 2561) อ่านต่อที่นี่...

 • 5.ว62,ว322,ระเบียบข้อ79วรรค2,ว217(ซ้อม79_2),ว119,คู่มือประกาศผู้ชนะรายไตรมาส อ่านต่อที่นี่...

 • 6.รวม หนังสือเวียน ว101 ลว. 20 ก.พ. 2566 เรื่อง การกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง(อ้างอิง ว_173) อ่านต่อที่นี่...

 • 7.ว124 ลว. 1 มี.ค. 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ(อ้างอิง ว_410) อ่านต่อที่นี่...

 • 8.ว125 ลว. 1 มี.ค. 2566 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)(อ้างอิง ว_410) อ่านต่อที่นี่...

 • 9.ว128 ลว. 1 มี.ค. 2566 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบ e-GP)(ระยะที่ 5) อ่านต่อที่นี่...
 • 10.ที่ กค(กวจ) 0405.4/22315 17 พ.ค. 2564 เรื่อง ข้อหารือการบริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และระเบียบ2560(แก้ไขสัญญาภายหลัง) อ่านต่อที่นี่...
 • 11.ว 173 ลว. 27 เมษายน 2563 เรื่อง การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง อ่านต่อที่นี่...
 • 12.ว410 ลว. 24 ต.ค. 2560 เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญขวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กหรอนิกส์ (Electronc Market e - maiket)ตัวยวิธีประกตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronc Bidding e - biddng)และวิธีสอบราคา อ่านต่อที่นี่...