EngBanner

 

วิสัยทัศน์

 

 

“สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมและดำเนินงานอนุรักษ์ดินและน้ำ และฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน โดยใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมด้านโครงสร้าง หรือสิ่งก่อสร้าง (STRUCTURAL MEASURES)”

 
     
 

พันธกิจ

 
     
 

ควบคุมและดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน

 
     
 

อำนาจหน้าที่

 
 

1.ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยวิศวกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำ  เพื่อพัฒนาและกำหนดรูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้วิธีทางวิศวกรรม

 

 

2.กำหนดมาตรฐานการสำรวจ การออกแบบ และก่อสร้างทางวิศวกรรม

 

 

3.ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อวางแผนและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโดยวิธีทางวิศวกรรม

 

 

4.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาโครงสร้างดิน โดยวิธีทางวิศวกรรมเพื่อเพิ่ม

  • ผลผลิตและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างยั่งยืน

 

5.วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะของกรม

 

 

6.ศึกษาออกแบบ วิเคราะห์ พัฒนาบริหารการจัดการด้านการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสภาปัตยกรรม เพื่อโครงการการพัฒนาที่ดิน

 

 

7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
     
 

สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เลขที่ 2003/67 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2579-8537 Fax.0-2579-8537 ,  E-mail :oed_1@ldd.go.th; oed_2@ldd.go.th © 2007

Webmaster : ammwarren@gmail.com