ประวัติความเป็นมา

 

     
 

ปีพ.ศ. 2506

กองช่างได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับกรมพัฒนาที่ดินโดยมีฐานะเป็นฝ่ายช่างในสำนักงานเลขานุการกรมฯ

 

ปีพ.ศ.2518

ได้มีการรวบรวมงานวิศวกรรมที่กระจัดกระจายอยู่ตามกองต่าง ๆ ให้มารวมเป็นกองช่าง เพื่อจะให้กองช่างมีศักยภาพสูงขึ้นในอันที่จะรับมือกับโครงการพัฒนาที่ดินระดับที่ยาก เพื่อให้งานระดับยากได้มีโอกาสถึงมือเกษตรกร คนยากจนได้มากขึ้น

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2545

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2545 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 103 ก ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545

แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ออกเป็น 13 สำนักงาน 5 กอง 3 สำนัก และ 1 ศูนย์

ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองช่าง กองแผนงาน กองแผนที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน และสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ศูนย์สารสนเทศ และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต

 

เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์  2552

กรมพัฒนาที่ดินได้ขอปรับโครงสร้างส่วนราชการเพื่อยกฐานะจากกองช่าง เป็นสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามคำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1318/2553 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน  2555  

ต่อมาได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554  และ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งในกรมพัฒนาที่ดิน จำนวน 1,533 อัตรา ในการประชุม ครั้งที่ 3/2555และ อ.ก.พ. กรมพัฒนาที่ดินรับทราบ และเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและเกลี่ยอัตรากำลังภายในกรมพัฒนาที่ดินตามคำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 718/2555  ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555  เป็นต้นมา

 
     
 

สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เลขที่ 2003/67 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2579-8537 Fax.0-2579-8537 ,  E-mail :oed_1@ldd.go.th; oed_2@ldd.go.th © 2007

Webmaster : ammwarren@gmail.com