EngBanner

 

หลักการอันสำคัญยิ่งของการอนุรักษ์ดินและน้ำ

"ต้องเก็บน้ำไว้ในดิน รักษาดินให้อยู่กับที่"

"การจัดเตรียมดินสำหรับเพาะปลูกตามพื้นที่ลาดชัน จะต้องเก็บรักษาผิวดินเดิมซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์สูงไว้ และต้องปลูกหญ้าหรือพืชอื่นยึดผิวดินไว้ไม่ให้ถูกฝนหรือกระแสน้ำชะล้างได้ เพราะหากผิวดินถูกชะล้างทำลายเสียแล้วก็จะทำการเพาะปลูกไม่ได้ผล เนื่องจากดินจะจืดและเสื่อมคุณภาพ"

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ ณ บ้านผาปู่จอม ตำบลกิ้ดช้าง อำเภอแม่แตง
 

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง "คลองควบคุมน้ำสายธารชีวิตแห่งทุ่งกุลา"

canalTUNG

click เพื่อรับชมสื่อวีดีทัศน

 

 
หน่วยงานภายนอกที่สำคัญ
EngCou สภาวิศวกร
ConsCou สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
ConcCou สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

KM การจัดการความรู้่ของ สวพ.

Webboard เวทีสนทนา

Law

ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาชีพวิศวกรรมและ สวพ.

manbuild

E Book สวพ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

E Book สวพ.

"การจัดทำโครงข่าย

หมุดหลักฐานอ้างอิง

ในพื้นที่โครงการทุ่งกุลาร้องไห้"

"ปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งน้ำ"

สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เลขที่ 2003/67 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2579-8537 Fax.0-2579-8537 ,  E-mail :oed_1@ldd.go.th; oed_2@ldd.go.th © 2007

Webmaster : ammwarren@gmail.com