EngBanner

 

หลักการอันสำคัญยิ่งของการอนุรักษ์ดินและน้ำ

"ต้องเก็บน้ำไว้ในดิน รักษาดินให้อยู่กับที่"

 

"การจัดเตรียมดินสำหรับเพาะปลูกตามพื้นที่ลาดชัน จะต้องเก็บรักษาผิวดินเดิมซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์สูงไว้ และต้องปลูกหญ้าหรือพืชอื่นยึดผิวดินไว้ไม่ให้ถูกฝนหรือกระแสน้ำชะล้างได้ เพราะหากผิวดินถูกชะล้างทำลายเสียแล้วก็จะทำการเพาะปลูกไม่ได้ผล เนื่องจากดินจะจืดและเสื่อมคุณภาพ"

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ ณ บ้านผาปู่จอม ตำบลกิ้ดช้าง อำเภอแม่แตง
 
 

งานนำเสนอการปรับปรุงห้องประชุม 801

และภูมิสถาปัตย์บริเวณภายในกรมพัฒนาที่ดิน

 

 
 
 
หน่วยงานภายนอกที่สำคัญ
EngCou สภาวิศวกร
ConsCou สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
ConcCou สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
ArcCou สภาสถาปนิก

KM การจัดการความรู้่ของ สวพ.

Webboard เวทีสนทนา

Law

ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาชีพวิศวกรรมและ สวพ.

manbuild

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน

สำหรับงานก่อสร้าง

ตามระเบียบสำนักนายกฯ

ดาวน์โหลดเอกสารและโปรแกรม

จำนวน

ผู้เยี่ยมชม

สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เลขที่ 2003/67 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2579-8537 Fax.0-2579-8537 ,  E-mail :oed_1@ldd.go.th; oed_2@ldd.go.th © 2007

Webmaster : ammwarren@gmail.com