EngBanner

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

     
  คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ กรมพัฒนาที่ดิน  
     
  พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสาร  
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายเผยแพรและประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรมฯ  

 
     
  ข่าวรับสมัครงานภายในกรมฯ  
     
  Program รายการวิทยุุุุของกรมฯุุุุุ  
     
  ข่าวของสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน (สวพ.)  
 

วันที่ 13-20 ส.ค. 2554 ร่วมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการประกวด

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร new ข่าว สวพ.

 
     
  วันที่ 2 ก.ย. 2554 ประชุม PMQA new ข่าว สวพ.  
     
 

วันที่ 28 ธ.ค. 2554 ประชุมเวที สกว. (TRF Forum)

เรื่อง “ปัญหาอุทกภัยและความเชื่อมโยงกับผังเมืองและการใช้ที่ดิน: บทเรียนจากมหาอุทกภัย 2554 และวาระการวิจัย” new ข่าว สวพ.

 
     
  วันที่ 2 ก.พ. 2555

ประชุมเวที สกว. (TRF Forum)

เรื่อง “การจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ: บทเรียนในด้านสถาบันและองค์กร”

new ข่าว สวพ.

 
     
 

วันที่ 20-21 ก.พ. 2555 ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "บทบาทของผู้ประเมินและผุ้รับการประเมิน ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน"

new ข่าว สวพ.

 
     
 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบอ่างเก็บน้ำตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ  อ่างเก็บน้ำบ้านสะพานสูง หมู่ 8 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

new update ข่าว สวพ.

 
     
 

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ, นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ผอ.กลุ่ม/สพด.และฝ่ายพัฒนาแหล่งน้ำฯ พื้นที่ สพข.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่2 สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย

จังหวัดอุบลราชธานี

new update ข่าว สวพ.

 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เลขที่ 2003/67 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2579-8537 Fax.0-2579-8537 ,  E-mail :oed_1@ldd.go.th; oed_2@ldd.go.th © 2007

Webmaster : ammwarren@gmail.com