EngBanner

 

ข้อบังคับและกฏหมายที่เี่กี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมและ สวพ.

     
law

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ปี2554 click

 
     
law

พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน ปี2551 click

 
     
law กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิศวกรรมควบคุม ปี50 click  
     
law

พระราชบัญญัติวิศวกร ปี2542 click

 
     
law

การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบสำนักนายกฯปี35 click

 
     
law

สรุป พรบ.วิศวกรปี42และกฏกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมปี50 click  

 
     
law ลักษณะของงานบริการวิชาชีพวิศวกรรม click  
     
law ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ปี2543 click  
     
     
 
 
 
 
 
 
 

สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เลขที่ 2003/67 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2579-8537 Fax.0-2579-8537 ,  E-mail :oed_1@ldd.go.th; oed_2@ldd.go.th © 2007