EngBanner

 

กลุ่มวางโครงการ

 

  - ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อวางแผนแม่บทงานแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและระบบอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยมาตรการวิธีกล  
 

- สำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา และคุณสมบัติของดินเพื่อการวางแผนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
  - ควบคุม และดำเนินการจัดทำรายการความเหมาะสมเบื้องต้น รายงานการวางโครงการในโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในรูปแบบต่างๆ  
  - จัดทำคำของบประมาณ คำขอเงินงวด  
  - ประสานแผน ติดตาม ตรวจสอบประเมินโครงการที่เกี่ยวข้อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เลขที่ 2003/67 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2579-8537 Fax.0-2579-8537 ,  E-mail :oed_1@ldd.go.th; oed_2@ldd.go.th © 2007