หน้าแรก // ปฏิทินกิจกรรมซีไอโอ // อบรมหลักสูตร "ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO รุ่นที่ 28" (Chief Information Officer)

     

อบรมหลักสูตร "ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 28"
(Chief Information Officer : CIO 28)

 
 

               วันที่ 16 มีนาคม 2559 ถึง 1 กรกฎาคม 2559 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ CIO กรมพัฒนาที่ดิน เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 28 (Chief Information Officer : CIO 28) ซึ่งจัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
               ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ทั้งด้านการผลิต และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง และการใช้ดิจิทัลให้รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 6 ยุทธศาสตร์
               จากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลดังกล่าว ซึ่งส่งผลต่อการปรับตัวของภาครัฐที่จะต้องพัฒนา กระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาของภาคเอกชนในการนำเอาดิจิทัลมาขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับทั่วโลกได้ ดังนี้ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ภาครัฐจึงควรได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดรับกับ แนวนโยบายดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้สามารถสร้างวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารมาพัฒนาหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รายละเอียดของหลักสูตร *

[16 -03-59] 1. การพัฒนาไอซีทีของประเทศไทยและต่างประเทศ ตามแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
2. บทบาทของผู้นำด้าน ICT กับการสร้างนวัตกรรมฯ
[30-03-59] 5. การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ภาครัฐตามบทบาทและหน้าที่
    ในฐานะ CIO ของหน่วยงาน

6. การบริหารจัดการ ICT ตามนโยบาย Digital Goverment Master Plan Development
[01-04-59]  7. การบูรณาการข้อมูลภาครัฐและกรณีศึกษา
8. กฎหมาย ICT
[20-04-59] 9. ร่างแผนพัฒนา Digital Economy
[22-04-59] 10. การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
11. ICT Security Management
[27-04-59] 12. กรณีศึกษาการบริหารโครงการ ICT
13. การบริหารความเสี่ยงด้าน ICT
[29-04-59] 14. ICT เพื่อการบูรณาการรอบด้าน
15. Business Continuity Management
[04-05-59] 16. Change Management
17. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ
[11-05-59]
18. มาตรฐานด้าน OpenData
19. การบริหารบุคคลากรด้าน ICT
[13-05-59] 20. CoBiT and ITIL
[18-05-59] 21. แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
22. มาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
[25-05-59] 23. Cloud and Data Center
[26-05-59] 24. แนวทางการประยุกต์ใช้ ICT กับการบริหารราชการแนวใหม่
25. กรณีศึกษากระทรวงพาณฺิชย์
[03-06-59] 26. การบริหารจัดการโครงการICTภาครัฐ
[10-06-59] 27. แนวทางสู่การบูรณาการภาครัฐตามแผนแม่บทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
[16-06-59] 28. กรณีศึกษาด้านการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานภาครัฐ

 

 

  << ย้อนกลับ  
   
หน้าหลักกรมพัฒนาที่ดิน