การจัดการดิน
รูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเปรี้ยวจัด : การจัดการพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าว
การฟื้นฟูแก้ไขปัญหาดินเค็ม
การจัดการดินทราย
การจัดการดินตื้น
เทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาดินดาน