*** หมายเหตุ : ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย การแต่งกายเต็มยศและครึ่งยศแต่งเหมือนกัน