โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 
            โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ 200 ไร่ บนแผนที่ประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000 ลำดับชุดที่ L7018 ระวางแผนที่ 5322 III และ 5322 IV
สภาพพื้นที่โครงการ

 
 
ลุงวาเด็ง ปูเต๊ะ เข้าเฝ้าในหลวง
     ในหลวงทรงสอบถามเส้นทางการขุดคลองสายทุ่งเค็จ
 

          วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำคลองน้ำจืด - คลองแฆแฆ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เมื่อถึงชายคลองน้ำจืด บ้านทุ่งเค็จ เป็นเวลาตะวันลับขอบฟ้าพอดี ได้ทรงพิจารณาแผนที่ด้วยแสงไฟฉายเป็นเวลานาน ทรงรับสั่งให้ไปตามเจ้าของที่ดินมาเข้าเฝ้าฯ วันนั้น ลุงวาเด็ง ปูเต๊ะ กำลังทำสวนอยู่กับภรรยา นุ่งกางเกงชาวเลไม่ได้สวมเสื้อ ทรงสอบถามเส้นทางการขุดคลองสายทุ่งเค็จ ว่ามีเขตติดต่อที่ไหนบ้าง จะสร้างคลองชลประทานให้ ลุงวาเด็งจึงได้กราบทูลฯ ให้ทรงทราบ

           วันรุ่งขึ้นข้าราชการที่มารับเสด็จฯ ก็ต้องตกตะลึงไปตามๆ กัน เมื่อทรงรับสั่งให้ลุงวาเด็ง พายเรือให้ ทรงสำรวจคลองสายทุ่งเค็จ และทรงตรัสถามพร้อมเปิดแผนที่ เพื่อให้รู้ว่าจะสร้างแหล่งชลประทานอย่างไร โดยระหว่างพายเรือลุงวาเด็งได้กราบทูลฯ ว่า เมื่อถึงเวลาหน้าฝนน้ำจะท่วมทำนาไม่ได้ เมื่อถึงหน้าแล้งก็ทำนาไม่ได้เพราะไม่มีน้ำ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ชาวบ้านได้แต่ทำการเกษตรตามวิถีชีวิตของคนชนบท คือ ปลูกพืชผักสวนครัวและทำสวนไว้กินกัน ทรงลองใจจึงทรงตรัสถามขอที่ดินเพื่อทำโครงการพระราชดำริ ด้วยความปลาบปลื้มลุงวาเด็ง ปูเต๊ะ จึงยกที่ดินถวายให้ทันที

     
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จสำรวจคลองสายทุ่งเค็จ
 

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานให้พิจารณาวางโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำ เพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ ป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรและเก็บกักน้ำจืดไว้ให้เกษตรกรใช้ทำการเพาะปลูก ใช้อุปโภค-บริโภค ได้ตลอดทั้งปี และยังสามารถใช้คลองระบายน้ำเป็นแหล่งทำการประมงได้

ด้านประมง

          สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ให้การสนับสนุนปลากินพืช เช่น ปลานิลดำและปลานิลแดง ให้เกษตรกรเลี้ยงปลา ในบ่อดิน พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุปรับปรุงสภาพน้ำในบ่อ เช่น ปูนขาวและปุ๋ยคอก

ด้านปศุสัตว์

          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี สนับสนุนพันธุ์เป็ดเทศ ไก่พื้นเมือง แพะนม พร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มเลี้ยงแพะนม

ด้านพัฒนาที่ดิน

           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ดี ได้แก่ ข้าวพันธุ์ชัยนาท1 ข้าวพันธุ์หอมสุพรรณบุรี และข้าวพันธุ์เฉี้ยงพัทลุง หลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชไร่และพืชผักตลอดทั้งปี เช่น ผักบุ้ง แตงกวา พริกหยวก บวบเหลี่ยม ถั่วฝักยาว ฯลฯ ต่อจากนั้นส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสด การทำและการใช้ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพื่อปรับปรุงบำรุงดินในการทำนาครั้งต่อไป

          โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี นับเป็นพื้นที่ขยายผลการดำเนินการ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ที่ประสบความสำเร็จ

 
 

1.

เพื่อปรับปรุงพื้นที่พรุ ให้กลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้
2.
เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ประกอบอาชีพหลัก และมีรายได้ประจำในพื้นที่ของตน
3.
เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาพื้นที่พรุ
 

1.

สาธิตการใช้ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
2.
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
3.
ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว
4.
สาธิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ กราบบังคมทูลรายงาน การใช้สารเร่ง พ.ด.
การปรับปรุงดินโดยการใช้พืชปุ๋ยสด
ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว