โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ
 
            ตั้งอยู่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างค่าพิกัด X = 386260 - 390050 ค่าพิกัด Y = 2154320 - 2158464 ในระบบ WGS 84 บนแผนที่ประเทศไทย ลำดับชุด L7018 ระวางที่ 4574 I และ 4548 II มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 5,400 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้
 

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ ห้วยแม่สะเงิน (เนิน 1150)

ทิศใต้

ติดต่อกับ ห้วยแม่ขาม (เนิน 1150)

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ บ้านห้วยมะเขือส้ม

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ อ่างเก็บน้ำแม่สะงา


สภาพพื้นที่ในโครงการฯ
 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดตั้ง “ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ” ขึ้นในปี พ.ศ. 2523 ศูนย์ฯนี้ มีหน้าที่ในการผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เมืองหนาว ให้แก่หมู่บ้านเป้าหมายของโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบและใกล้เคียง พระองค์ยังได้พระราชทานแนวพระราชดำริ ให้ดำเนินงานในโครงการฯ ด้วยความเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ประหยัด และให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมคิดร่วมทำเป็นการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรมากที่สุด อันจะนำไปสู่ความพอมีพอกิน และความกินดีอยู่ดี ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

          ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริแห่งนี้ คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริได้จัดสร้างเรือนประทับแรมปางตองถวายเป็นที่ประทับแรม ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาประทับแรมครั้งแรก เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2524

          กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบดำเนินงานเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ ราษฏรในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น พร้อมทั้งอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสร้างให้เกิดความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยเริ่มเข้าดำเนินงานตั้งแต่

          ขั้นที่ 1 ปี พ.ศ. 2522-2526 ซึ่งขณะนั้นได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาขึ้น 4 แห่งคือ ศูนย์พัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาในสอยตามพระราชดำริ และศูนย์พัฒนาห้วยมะเขือส้ม ตามพระราชดำริ

          ขั้นที่ 2 ปี พ.ศ. 2526-2530 ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานชุดต่างๆ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละศูนย์ ประกอบกับกรมพัฒนาที่ดิน ได้มีคำสั่งตั้งสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอนขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2527 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอนจึงได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ

          เมื่อวันที่ 3-5 มีนาคม พ.ศ. 2549 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาตามพระราชดำริ และมีพระราชเสาวนีย์เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง สรุปประเด็นได้ว่า การจัดที่ทำกินและส่งเสริมอาชีพควรให้ราษฎรปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และปลูกข้าวให้พอเพียงกับการบริโภค และเรื่องอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร สารพิษตกค้างในดิน ดินเสื่อมสภาพ การชะล้างสารพิษสารเคมีลงแหล่งน้ำ

       
          รูปที่ 1 ทรงเปิดสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ
               วันที่ 18 มีนาคม 2534
       
          รูปที่ 2 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จทรงงานโครงการศูนย์บริการ
     และพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาอาชีพราษฎรในพื้นที่ ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นด้านการเกษตร มุ่งประสิทธิภาพการผลิต การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า การอนุรักษ์ป่า การปรับปรุงบำรุงดินและน้ำ ตลอดจนการพัฒนาจิตใจของราษฎรให้เกิดความสามัคคีและ หวงแหนแผ่นดินที่ตนอาศัยอยู่
 

1.

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูง ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ และเกษตรอินทรีย์

2.
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3.
เพื่อขยายผลไปสู่ราษฎรในหมู่บ้านโดยรอบศูนย์ฯ
 

-

การปรับปรุงดูแลรักษาดิน และระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
-
จัดทำจุดเรียนรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง และการเกษตรอินทรีย์
-
ผลิตพืชผักอินทรีย์ สมุนไพร ไม้ยืนต้นและไม้ผล
-
ก่อสร้างศาลาแสดงพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
-
ก่อสร้างแปลงสาธิตการชะล้างพังทลายของดิน
-
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบขั้นบันไดดิน
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบขั้นบันไดดิน
จุดเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝก
แปลงผักอินทรีย์
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ