โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ “ หนองพลับ-กลัดหลวง ”
 
            ตั้งอยู่ใน ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ และตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ดำเนินการประมาณ 65,000 ไร่ ค่าพิกัด X = 572953-579240 Y = 1391662-1410741 ในระบบ WGS 84 บนแผนที่ประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 4934 I, II, III, IV

   สภาพพื้นที่โครงการ
 

          โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ “ หนองพลับ-กลัดหลวง ” มีพื้นที่โครงการอยู่ใน ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ และ ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเล็งเห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มักทำการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝนเท่านั้น ส่วนฤดูแล้งขาดแคลนน้ำปลูกพืชไม่ได้ ทรงมีพระราชประสงค์ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างว่า หากมีการกักเก็บน้ำไว้แล้ว สามารถเพาะปลูกพืชได้

          ปี พ.ศ. 2513 ทรงรับสั่งให้ หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ติดต่อกรมพัฒนาที่ดินให้ดำเนินการสำรวจจำแนกสมรรถนะที่ดิน รวมทั้งสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ผลการสำรวจสรุปได้ว่า สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ได้

          วันที่ 19 กันยายน 2515 กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ทำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการจำแนกที่ดินแห่งชาติ เพื่อพิจารณาถอนสภาพที่ดินป่าสงวน โดยกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ มอบหมายให้ กรมพัฒนาที่ดินจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ ได้มีประกาศในราช กิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 149 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2521

          วันที่ 17 มีนาคม 2529 ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน ทรงมีพระราชดำรัสในการพระราชทานสัมภาษณ์แก่ เลขาธิการ กปร. และผู้บริหาร กปร. เกี่ยวกับโครงการฯ หนองพลับ สรุปได้ว่า โครงการตามพระราชประสงค์หนองพลับ จัดทำขึ้นเมื่อเห็นว่ามีพื้นที่ที่จะเพาะปลูกได้แม้จะเป็นพื้นที่ดินแห้งแล้งก็ตามและในท่ามกลางความเชื่อที่ว่า ฤดูแล้งไม่ใช่ระยะการเพาะปลูกก็ตาม ทรงได้พระราชทานคำแนะนำให้สร้างอ่างเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรยามเมื่อฝนทิ้งช่วง ซึ่งเป็นผลให้ทรงพอพระราชหฤทัยที่ทรงพบว่า

          “...หน้าแล้งก็ยังทำได้ ยังทำกินได้ ”

          และอีกสาเหตุหนึ่งที่ทรงตั้งโครงการนี้เพราะพบว่า มีราษฎรเป็นจำนวนมากที่ขาดที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ได้บุกรุกทำลายป่าและเข้าครอบครองที่ดินในพื้นที่ของรัฐมากขึ้น ยังไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างถาวร ดังนั้นทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทดลองดำเนินการโครงการพัฒนาที่ดิน แผนใหม่ ซึ่งรัฐบาลได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพื้นที่เพื่อจัดตั้งโครงการฯ “หนองพลับ-กลัดหลวง” ให้เป็นแหล่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีสิทธิ์ครอบครองต่อเนื่องตลอดชั่วลูกชั่วหลาน แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ การซื้อขายที่ดินนั้น

      
        เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินหมู่บ้านสหกรณ์ที่ 1
         โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      
         เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ
          ตามพระราชประสงค์ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

1.

เพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการผลิต
2.
เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีที่ดินทำกิน และอยู่อาศัยตลอดไป
3.
เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรรู้จักช่วยตนเองและได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในทางที่เกิดประโยชน์ แก่ตนเองและส่วนรวม ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
 

-

จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
-
สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด
-
สาธิตการทำและการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
-
ส่งเสริมการปลูกแฝก
-
ขุดลอกบ่อดักตะกอน
-
ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง
สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด
ขุดลอกบ่อดักตะกอน
ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
ผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่ง พด.1