โครงการพัฒนาอาชีพราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
            ตั้งอยู่ที่ ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ทั้งสิ้น 4,000 ไร่ และได้จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำไปแล้ว จำนวน 100 ไร่ ค่าพิกัด X = 657500-661100 Y = 1891800-1893500 ในระบบ WGS 84 บนแผนที่ประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5043 II , 5143 III
   ภาพเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

 
 

          สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อนนเรศวรและทรงเยี่ยมราษฎร ณ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้พระราชทานพระราชดำริโดยสรุป คือ ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำแควน้อยในเขตอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยเร่งด่วน เพื่อการบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง และจัดหาน้ำสนับสนุน และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ณ พื้นที่ป่าชายเลนแปลงปลูกป่า ณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อย อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้สนองพระราชดำริ โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริ เมื่อปี 2525 และ 2545 ซึ่งสามารถสรุปแนวพระราชดำริที่ทรงพระราชทานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงการฯ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎร ในพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง เช่น อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอพรหมพิราม อำเภอวังทอง และอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไปจนถึงพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพิจิตร ที่ประสบปัญหาความแห้งแล้งจากการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง จนไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้ได้ผลผลิตเพียงพอกับการดำรงชีวิต

 
 

1)

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนแควน้อย ให้มีความพออยู่พอกินสามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2)
เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาความแห้งแล้งจากการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งให้ได้ผลผลิตเพียงพอกับการดำรงชีวิต
3)
เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ โดยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
 

1.

จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

2.
สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด
3.
สาธิตการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พร้อมทั้งสาธิตการใช้ปุ๋ยด้วย
บ่อดักตะกอน
สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสดด้วยถั่วพร้า
แปลงสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
แจกจ่ายหญ้าแฝกแก่เกษตรกร