โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
            ตั้งอยู่ที่ ตำบลสะเดาะพง 6 หมู่บ้าน ตำบลริมสีม่วง 5 หมู่บ้าน ตำบลเขาค้อ 14 หมู่บ้าน ตำบลหนองแม่นา 10 หมู่บ้าน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์และพื้นที่ชาวเขาเผ่าม้ง ตำบลเข็กน้อย ตั้งอยู่ระหว่างค่าพิกัด X= 702976 – 713760 และระหว่างค่าพิกัด Y = 1829234 - 1835827 ในระบบ WGS84 บนแผนที่ประเทศไทย ลำดับชุดที่ 5142 II 5242 III มีพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 140,000 ไร่
 

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ เขาค้อ

ทิศใต้

ติดต่อกับ เขาตะเคียนโงะ

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ บ้านทานตะวัน

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ บ้านริมสีม่วง


 
 

          จากความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย จึงทำให้เกิดสงครามก่อการร้ายขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 โดยเฉพาะในบริเวณเขตพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และเลย ซึ่งฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เหมาะสม สภาพทั่วไปเป็นป่าเขาสลับซับซ้อนยากที่ฝ่ายรัฐบาลจะปราบปรามได้ โดยใช้เขาค้อเป็นศูนย์กลาง

          วัต่อมากองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ โดยจัดตั้งกองบัญชาการผสม 394 ขึ้นที่ สนามบินอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2511 ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของชุดควบคุมที่ 33 และได้ดำเนินการต่อสู้อย่างต่อเนื่องกันมา โดยผ่านยุทธการที่สำคัญๆ รวม 13 ครั้ง เช่น ยุทธการภูขี้เถ้า ยุทธการรามสูร ยุทธการผาเมืองเผด็จศึก 1-3 ยุทธการผาเมืองเกรียงไกร ฯลฯ เป็นต้น

          ในปี พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมกองรบพิเศษค่ายสฤษดิ์เสนา จังหวัดพิษณุโลก และทรงมีพระราชดำริให้ใช้ “แผนยุทธศาสตร์พัฒนา” เพื่อยุติสถานการณ์สู้รบ โดยใช้พื้นที่ทั้งสองข้างเป็นประโยชน์กับราษฎรทั่วๆ ไป มิใช่เฉพาะทหารเท่านั้น กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนาขึ้น โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่ง เป็นทุนในการดำเนินงานครั้งแรกโดยตั้งเป็น “กองอำนวยการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก” โดยมีงานหลักในการก่อสร้างทางเป็นทางลาดยางสายทุ่งสมอ-เขาค้อ ตลอดสาย การฝึกราษฎรอาสาสมัคร การจัดสรรที่ดินที่ทำกินให้กับราษฎร การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเรียกโครงการนี้ว่า “โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก” โดยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2520 เป็นต้นมา

 

1.

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.
เพื่อความมั่นคง หลังจากเกิดเหตุการณ์สู้รบเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์
3.
เพื่อให้ราษฎรและผู้หลงผิด กลับมาพัฒนาชาติไทย โดยจัดสรรที่ทำกินและพัฒนาพื้นที่การเกษตรรวมทั้งการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีพอยู่ได้
4.
เพื่อพัฒนาที่ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และป้องกันการชะล้างของดิน
5.
เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรดิน และทรัพยากรน้ำ ให้คงอยู่และมี
 

-

กิจกรรม งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
-
กิจกรรม สาธิตการทำและการใช้ปุ๋ยหมัก-ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
-
กิจกรรม สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด
-
กิจกรรม สถานที่ฝึกอบรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเข็ก
คูรับน้ำรอบเขา
บ่อดักตะกอนดิน
แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด
ทางลำเลียง