โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
            ตั้งอยู่ที่ ตำบลหมอกจำแป่ ตำบลปางหมู ตำบลผาบ่อง ตำบลห้วยผา และตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเนื้อที่ 1,553,847 ไร่ พื้นที่ขยายผล ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างพิกัด N 2090000 – 2180000 E 370000 – 420000 บนแผนที่ประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000 ลำดับชุดที่ L7018 ระวางแผนที่ 4548II 4648II 4547I 4647IV 4547II 4647III และ4646IV

 
 

          จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบน้อย การคมนาคมไม่สะดวก ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย เผ่าต่างๆ ได้แก่ ม้ง มูเซอ ลีซอ กระเหรี่ยง ลัวะ และไทยใหญ่ มีอาชีพหลักโดยทั่วไปคือ การทำไร่เลื่อนลอย การเลี้ยงสัตว์ หาของป่า รับจ้างขนยาเสพติด ยุทธปัจจัยและอาวุธ ตามบริเวณแนวชายแดน

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยราษฎรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเป็นอย่างมาก จึงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาอาชีพราษฎรให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยเน้นด้านการเกษตร มุ่งเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ให้มีการปลูกป่า อนุรักษ์ป่า การปรับปรุงบำรุงดินและน้ำ ตลอดจนการพัฒนาจิตใจของราษฎรให้เกิดความสามัคคี และหวงแหนผืนแผ่นดินที่ตนอาศัยอยู่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงอื่นๆ ดำเนินการสนองพระราชดำริในการพัฒนาอาชีพ และความเป็นอยู่ของราษฎร โดยได้จัดตั้งโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา

 

1.

เพื่อพัฒนาที่ดิน ที่ทำกินของราษฎร ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำ และสาธารณูปโภคแก่การดำรงชีวิต รวมถึงจัดสรรที่ทำกิน และที่อยู่อาศัย
2.
เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่า จากการทำไร่เลื่อนลอย และสงวนป่าไม้ไว้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
3.
เพื่อเพิ่มพูนรายได้ และผลผลิตทางการเกษตร ของราษฎรให้สูงขึ้น
4.
เพื่อให้ราษฎรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และเกิดหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง
 

1.

สำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
2.
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินละน้ำ
3.
สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด
4.
สาธิตการทำ/การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
 
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด
สาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ จากเศษมะละกอ