โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 
            ตั้งอยู่เลขที่ 84-86 หมู่ 8 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 20 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา ตรงกับแผนที่ประเทศไทย 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 4746 II

อาคารสำนักงาน

 
 

          เนื่องจากการเดินทางไปปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในอดีตไม่สามารถทำได้ในวันเดียว เพราะมีระยะทางไกลและถนนหนทางทุรกันดาร คณะทำงานโครงการพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในขณะนั้นมี มจ.จักพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ องคมนตรีเป็นประธาน ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะมีสถานีกลางที่ใช้ในการพัฒนาตามพระราชดำริระหว่างส่วนกลางและจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          ดังนั้น ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2522 คณะทำงานโครงการพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้กราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินการจัดซื้อที่ดินจำนวน 6 ไร่ 47 ตารางวา และต่อมาพลโทสีมา ปาณบุตร แม่ทัพภาคที่ 3 ในขณะนั้น ได้ติดต่อขอซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก จำนวน 14 ไร่ 81 ตารางวา ทำให้มีพื้นที่โครงการรวม 20 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา และพื้นที่สาธารณประโยชน์อีก ประมาณ 5 ไร่ ซึ่งต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อเป็น “ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง”

 
 

1.

เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสทางการผลิตให้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.
เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ถาวร สำหรับใช้อบรมทางด้านการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา ในพื้นที่ภาคเหนือ
 

-

กิจกรรมงานพัฒนาที่ดิน
-
กิจกรรมด้านพืช
-
กิจกรรมด้านปศุสัตว์
-
กิจกรรมด้านประมง
-
กิจกรรมการเพาะเห็ด
-
บ้านเกษตรกรตัวอย่าง
ศาลาหมอดิน
จุดเรียนรู้ผักปลอดสารพิษ
จุดเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์
กระชังสำหรับเลี้ยง