โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
            ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านสหกรณ์ 6 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างค่าพิกัด X = 529980 – 530348 และระหว่างค่าพิกัด Y = 2081213 - 2083587 ในระบบ WGS84 บนแผนที่ประเทศไทย 1:50,000 ลำดับชุดที่ L7018 ระวางแผนที่ 4846 I มีพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 35,863 ไร่

 
 

          โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มดำเนินการครั้งแรก เมื่อพ.ศ. 2518 ต่อมาเกษตรกรสมาชิกได้รวมตัวกันขอจัดตั้ง “สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จำกัด” เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีธุรกิจ เช่น โรงผสมอาหารสัตว์ ธุรกิจรวบรวมน้ำนมดิบ ธุรกิจไข่ไก่ ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น และตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ได้มีการโอนภารกิจโครงการจากกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทยมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

1.

เพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

2.
เพื่อป้องกันและแก้ไขความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
3.
เพื่อเป็นพื้นที่สาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ที่ดินที่เหมาะสม
4.
เพื่อเป็นการเสริม เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการ
5.
เพื่อให้เกษตรสามารถใช้พื้นที่ดินอย่างยั่งยืน
 

-

จัดทำแปลงสาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน
-
จัดทำแปลงเพาะพันธุ์กล้าหญ้าแฝก
-
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
-
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด
-
ตรวจวิเคราะห์ดิน
-
อบรมเกษตรกรและอบรมหมอดินอาสา
-
ขุดบ่อน้ำประจำไร่นา
-
ส่งเสริมการปลูกพืช (หญ้าแฝก)
-
สร้างจุดเรียนรู้สำหรับการใช้ประโยชน์สารเร่ง พด. 1 – พด.7
-
ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (ปูนโดโลไมท์)
 
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
จุดเรียนรู้งานพัฒนาที่ดินประจำตำบล
สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
(ใส่ปูนโดโลไมท์)