โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำห้วยหวด ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
 
            หมู่บ้านจันทร์เพ็ญ และห้วยหวด หมู่ที่ 1และ 4 ตำบลจันทร์เพ็ญ บ้านโคกงอย หมู่ที่ 3 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร พิกัด UTM 48 N 1877221 E 411812 WGS84 L7018 ระวาง 5842 IV ขอบเขตพื้นที่โครงการ 10,000 ไร่

ภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยหวด
 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหวดโดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกของราษฎรหมู่บ้านจัดสรรห้วยหวด บ้านจันทร์เพ็ญ บ้านโคกงอย มีพื้นที่ประมาณ 13,180 ไร่ และจัดหาน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคตลอดปี อีกทั้งส่งน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยยาง และอ่างเก็บน้ำห้วยทรายทางตอนล่าง กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริ โดยดำเนินการสำรวจออกแบบ และเริ่มก่อสร้างใน ปี 2526 แล้วเสร็จสมบูรณ์ ปี 2529

 
 

1.

เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชลประทานอย่างเต็มที่

2.
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้
3.
เพื่อให้ภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
  งานพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2552 มีดังนี้
 

-

สำรวจออกแบบเพื่อจัดทำแผนที่แสดงภูมิประเทศ ขอบเขตลุ่มน้ำ และถือครองที่ดิน

-
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยวิธีการปรับรูปแปลงนา
-
สาธิตการใช้พืชปุ๋ยสด สาธิตการทำและการใช้ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
สำรวจออกแบบเพื่อจัดทำแผนที่แสดงภูมิประเทศ ขอบเขตลุ่มน้ำและถือครองที่ดิน
กิจกรรมปรับรูปแปลงนา
สาธิตการทำและการใช้ปุ๋ยหมัก
สาธิตการทำและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ