โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
            โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน ตั้งอยู่ที่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง-ป่าน้ำโสม และเขตปฏิรูปที่ดินท้องที่ หมู่ที่ 1-10 ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 76,250 ไร่ พื้นที่จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำไปแล้ว 3,100 ไร่คงเหลือ 73,150 ไร่ อยู่ระหว่างพิกัด N 1972010 – 1990287 E 208631 – 220573 บนแผนที่ประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000 ลำดับชุดที่ L7018 ระวางแผนที่ 5444 I , 5444 IV

 
 

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงนมัสการพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฐ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) ณ วัดหินหมากเป้ง ตำบลด่านศรีสุข อำเภอศรีเชียงใหม่ และทรงเยี่ยมราษฎร อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย และได้ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่า “หมู่บ้านดอนขนุน ตำบลด่านศรีสุข และบ้านวังน้ำหมอก ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย และหมู่บ้านอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้ป่าต้นน้ำลำน้ำทอน สมควรที่จะพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาอาชีพของราษฎรในหมู่บ้านให้มั่นคง เพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรเข้าไปบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำดังกล่าว” และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้แจ้งให้จังหวัดหนองคายทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ในการพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณดังกล่าวเพิ่มเติมว่า ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำต่างๆ ตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทอน เพื่อจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกจำนวนหลายหมู่บ้าน ของอำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งพื้นที่ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง-ป่าน้ำโสม เป็นพื้นที่ต้นน้ำของลำน้ำทอน ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินสูง และดินขาดความอุดมสมบูรณ์เป็นเวลานานมาต่อเนื่อง

 
 

1.

เพื่อป้องกันการชะล้างการพังทลายของหน้าดิน และป้องกันป่าต้นน้ำมิให้ถูกทำลายอีกต่อไป

2.
เพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรโดยการปรับปรุงบำรุงดิน ด้วยอินทรียวัตถุ
3.
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตลอดจนลดค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ
 

-

การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

-
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
 
การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ