โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร นครพนม
 
            ตั้งอยู่ที่ อำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
            พิกัด UTM 48 N 1875000 – 1882500 E 459000 – 467000
            พิกัดที่ตั้งสำนักงาน UTM 48 N 1876500 E 460000 WGS84 L7018 ระวาง 5942 IV และ 5943 III มีพื้นที่ประมาณ 8,400 ไร่ พื้นที่ขยาย 2,800 ไร่
  สถานที่ดำเนินการ
            1. ปี 2549 หมู่ที่ 8 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
            2. ปี 2550 หมู่ที่ 5 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
            3. ปี 2551 หมู่ที่ 4,7,10 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
            4. ปี 2551 หมู่ที่ 4,7,10 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
            5. ปี 2551 หมู่ที่ 4,7,10 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
            6. ปี 2554 หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

23 พฤศจิกายน 2535 ทรงเยี่ยมราษฎรในโอกาสเสด็จฯ ทอดพระเนตรสภาพลำน้ำ
     ทรงซักถามราษฎรเพื่อใช้เป็นข้อมูลโครงการลุ่มน้ำก่ำ
 

          โครงการลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม เป็นโครงการที่ราษฎรในท้องถิ่นบริเวณสองฝั่งลำน้ำก่ำ ในเขตจังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ทูลเกล้าฯ ขอความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงแก้ไขปัญหาพื้นที่บริเวณสองฝั่งลำน้ำก่ำ ตั้งแต่หนองหานในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จนถึงเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีปัญหาน้ำท่วมเอ่อล้นในฤดูฝน กล่าวคือ เมื่อน้ำในแม่น้ำโขงมีระดับสูง จนทำให้ลำน้ำก่ำซึ่งเชื่อมต่อกับหนองหาน ไม่สามารถไหลลงสู่แม่น้ำโขงได้ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบริเวณสองฝั่งลำน้ำก่ำเป็นบริเวณกว้าง และเป็นเวลานานทำให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกของราษฎรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในที่ลุ่ม ส่วนในฤดูแล้ง น้ำในแม่น้ำโขงมีระดับต่ำ น้ำในลำน้ำก่ำไหลลงแม่น้ำโขงจนเกือบหมด ราษฎรเกิดความเดือดร้อน เนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

          วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างโครงการลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม เพื่อช่วยระบายน้ำออกจากบริเวณพื้นที่น้ำท่วมสองฝั่งลำน้ำก่ำในช่วงฤดูฝน และเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำก่ำเพื่อให้ราษฎรได้ใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ อีกทั้งจัดให้มีการควบคุมระดับน้ำในบริเวณหนองหาน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอด โดยขุดคลองและขุดลำน้ำช่วงที่คดเคี้ยวให้ตรงตามความเหมาะสม พร้อมกับก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเป็นระยะๆ รวมทั้งให้ขุดคลองระบายน้ำทั้ง 2 สาย โดยขุดเชื่อมต่อจากหนองหานเลียบไปตามสองฝั่งลำน้ำก่ำถึงเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำตามคลอง เพื่อทำหน้าที่ช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมในฤดูฝนได้มากขึ้น อีกทั้งให้ทำการปรับปรุงหนองน้ำตามธรรมชาติต่างๆ เพื่อให้สามารถเก็บน้ำได้มากขึ้น

      
      ภาพร่างเค้าโครงพระราชทานโครงการลุ่มน้ำก่ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวาดบนเครื่องบินพระที่นั่ง
 

          ภาพร่างเค้าโครงพระราชทาน "ตัวยึกยือ" หรือที่บางคนพิจารณาว่าคล้ายกระบวยยักษ์ บางคนก็ว่าเหมือนปลาดุกที่เหลือแต่ก้าง ลักษณะประกอบด้วยส่วนหัวหมายถึงหนองหาน กระดูกสันหลังหมายถึงลำน้ำก่ำ ข้อที่เป็นปล้องๆ หมายถึงอาคารบังคับน้ำ ขอบลำตัวเปรียบเสมือนคลองระบายน้ำที่คู่ขนานไปกับลำน้ำก่ำ ส่วนขาหมายถึงระบบส่งน้ำ และส่วนหางหมายถึงแม่น้ำโขง

 

1.

เพื่อให้เกษตรกร ได้ทราบแนวทางพระราชดำริ ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ
3.
เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรได้อย่างยั่งยืน
 

          สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน เข้าไปสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ซ่อมแซมเส้นทางเข้าพื้นที่ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ จัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรในหมู่บ้าน

การปรับรูปแปลงนา
สร้างบ่อน้ำในไร่นาของเกษตรกร
จัดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช
ส่งเสริมและสาธิตการทำปุ๋ยหมัก (ซุปเปอร์ พด.1)