โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ
 
            บ้านหางว่าว หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พิกัด UTM 48 N 1655930 E 431483 WGS84 L7018 ระวาง 5838 I ขอบเขตพื้นที่โครงการ 200 ไร่ พื้นที่ขยายผล 1,500 ไร่

 

          “คำว่าพอเพียง มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง กว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายความถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่าพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้มีความหมายว่า มีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทำให้มีความสุข ถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำ สมควรที่จะปฏิบัติ Self-Sufficiency นั้นหมายว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องไปขอซื้อคนอื่น อยู่ได้ด้วยตัวเอง คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข”

 

1.

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2.
เป็นแหล่งสาธิตการพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้บริการด้านวิชาการที่เหมาะสมแก่เกษตรกรในพื้นที่ ให้นำไปประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพของตนเอง
3.
สนับสนุนเกษตรกรให้รักถิ่นที่อยู่อาศัย
 

       งานพัฒนาที่ดินมีดังนี้

         - จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการปรับรูปแบบแปลงนา
         - แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด
         - การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการปรับรูปแบบแปลงนา
แปลงสาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด