โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา ( สวนของพ่อ ) จังหวัดสระแก้ว
 
            โครงการพัฒนาปรับปรุงสวนไม้ผลผสม ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองน้ำเขียว หมู่ที่ 15 ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ทั้งหมด 27 ไร่
            อยู่ระหว่างพิกัด N : 154583 - 1545416 E : 197818 - 197888
            บนแผนที่ประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5436 IV

 
 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามแนวเทือกเขาบรรทัด โดยทรงพระราชทานแนวทางพัฒนา 3 ด้าน คือ พัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พัฒนาด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาด้านจิตใจของราษฏร ทรงโปรดเกล้าให้ ม.จ. จักรพันธุ์ เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี ประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทบวงกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามพระราชดำริ ดำเนินการวางโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีน จังหวัดสระแก้ว ตามพระราชดำริขึ้น ในปี พ.ศ. 2521 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา และดำเนินการบริเวณพื้นที่ราบเชิงเขาบรรทัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 คณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา มีมติให้ขยายพื้นที่พัฒนาออกไปอีก

 

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว

2. เพื่อใช้น้ำในการเพาะปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัว

 

          ปัจจุบันสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว ได้ทำการดูแลและบำรุงรักษาไม้ผล ได้แก่ มะม่วง 33 ต้น มะขาม 32 ต้น ขนุน 30 ต้น กระท้อน 82 ต้น มะปราง 2 ต้น มะยงชิด 1 ต้น ลำไย 4 ต้น ไผ่ลวก 35 กอ ไผ่เลี้ยง 10 กอ ไผ่สีสุก 1 กอ และปลูกพืชผักสวนครัว ทำนาข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 พื้นที่ 3 ไร่ ลิ้นจี่ 56 ต้น โดยเฉพาะลิ้นจี่เป็นไม้ผลพันธุ์ดี (พันธุ์กะโหลกใบยาว) ผลผลิตที่ได้เคยนำไปทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วังสวนจิตรลดา ซึ่งขณะนี้ทำการตอนกิ่งพันธุ์ เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรและผู้สนใจนำไปปลูก คนละ 1 ต้น โดยจะเริ่มแจกจ่ายได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2553เป็นต้นไป

 
แปลงผลไม้ ได้แก่ มะม่วง มะขาม ขนุน กระท้อน มะปราง มะยงชิด ลำไย
แปลงสาธิตรวบรวมสายพันธุ์หญ้าแฝก
จุดเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด
จุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมัก