โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี
 
            บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พิกัด UTM 47 N 1451511 E 713059 WGS84 L7018 ระวางแผนที่ 5134 I , II ขอบเขตพื้นที่โครงการ 248 ไร่ พื้นที่ขยายผล 47,447 ไร่

 

          เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดญาณสังวราราม และได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่ที่ทำการเกษตรบริเวณรอบๆ มีปัญหาในด้านการใช้ที่ดิน และพัฒนาการเกษตร จึงได้มีพระราชดำริแก่หน่วยงานต่างๆ ให้มีการพัฒนาที่ดินบริเวณติดต่อกับวัดญาณสังวราราม เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาการเกษตรและให้ราษฎรในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ดีขึ้น

          โดยเฉพาะกรมพัฒนาที่ดิน ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาที่ดินที่เสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ดำเนินการพัฒนาที่ดินในรูปแบบต่างๆ เช่น การปรับปรุงบำรุงดิน ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก สาธิตการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ และอบรมเกษตรกรให้รู้จักวิธีการพัฒนาที่ดินในรูปแบบต่าง ๆ

 

1.

ดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

2.
ปรับปรุงทรัพยากรที่ดินที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้น ด้วยการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินเพื่อปรับโครงสร้างให้ดีขึ้น
3.
ส่งเสริมให้มีการใช้ที่ดินที่เหมาะสมและมีการจัดการที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
4.
อบรมและเผยแพร่การพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกร
 

          จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย คันดินกั้นน้ำ ขั้นบันไดดิน อาคารชะลอความเร็วของน้ำ บ่อดักตะกอน ทางระบายน้ำ และถนน ดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คันดินกั้นน้ำ
ทางลำเลียงในไร่นา
บ่อดักตะกอน