สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร โทร. 02-562-5100 ต่อ 1253
นายสุพงษ์  ไพชยนต์   นางวราภรณ์   อินทร์ทิพย์ และ นางสาวอริศรา พึ่งพา   โทร. 02-579-1181 ,  02-562-5100 ต่อ 1378
ระบบล็อกอิน(Login) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2551 เวลา 16.30 น.
   
คู่มือ การจัดเก็บ Log File ของเครื่อง Server ของ สพข. ที่ให้บริการ    
รายชื่อผู้รับผิดชอบการเก็บ Log File สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
รายละเอียดเกี่ยวกับพระบัญญัติคอมพิวเตอร์
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
แผนผังพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550
แผ่นปลิวพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550
บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนคอมพิวเตอร์และการยืนยันตัวบุคคล
บันทึกข้อความ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเก็บ Log File Server ที่ให้บริการของ สพข. และ GIS Web Server
แบบฟอร์มและวิธีการเช็คข้อมูลในแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนคอมพิวเตอร์และการยืนยันตัวบุคคล (แบบฟอร์ม 1)
แบบฟอร์มสมัครเป็นสมาชิกระบบเครือข่าย LDD Network (แบบฟอร์ม 2-Email address)
วิธีการเช็คค่า IP Address และค่า MAC Address หรือ Physical Address
ของเครื่องคอมพิวเตอร
 
วิธีการเช็ครายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการในกลุ่มสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ดิน
 
>>
คำสั่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการในกลุ่มสารสนเทศ (เพิ่มเติม) สพข. 3
 
>>
คำสั่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการในกลุ่มสารสนเทศ (เพิ่มเติม) สพข. 8
 
>>
คำสั่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการในกลุ่มสารสนเทศ (เพิ่มเติม) สพข.11
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ตั้งกลุ่มสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ดินเป็นการภายใน
และกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง