สรุปประเภทการใช้ที่ดิน ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549/2550          
 ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ (ไร่)  ร้อยละของเนื้อที่ประเทศ
 ภาคเหนือ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลาง   ภาคตะวันออก   ภาคใต้   รวม 
 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  3,514,093 5,102,450 3,356,425 1,348,383 1,521,162 14,842,513 4.63
 พื้นที่เกษตรกรรม  36,961,982 69,866,312 21,934,805 13,636,621 26,487,482 168,887,202 52.66
 นาร้าง  119,864 79,396 83,820 212,707 697,062 1,192,849 0.37
 นา  17,576,860 46,343,603 9,254,074 3,029,745 2,072,688 78,276,970 24.41
 พืชไร่  12,096,901 17,522,473 6,493,942 3,864,403 14,572 39,992,291 12.47
 ไม้ยืนต้น  1,212,613 3,196,501 1,585,721 3,342,760 20,500,247 29,837,842 9.30
 ไม้ผล  3,344,238 1,766,734 2,701,743 2,360,619 2,600,250 12,773,584 3.98
 พืชไร่หมุนเวียน  2,328,689 482,931 6,565                                   -                                     -   2,818,185 0.88
 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  59,316 91,657 1,252,113 712,115 562,426 2,677,627 0.84
 อื่นๆ ( พืชสวน,ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์,พืชน้ำ )  223,501 383,017 556,827 114,272 40,237 1,317,854 0.41
 พื้นที่ป่าไม้  61,920,810 22,529,402 15,165,563 4,910,352 12,976,160 117,502,287 36.64
 ป่าสมบูรณ์  57,231,343 17,112,844 13,930,421 4,654,171 12,272,477 105,201,256 32.80
 ป่ารอสภาพฟื้นฟู  4,689,467 5,416,558 1,235,142 256,181 703,683 12,301,031 3.84
 พื้นที่แหล่งน้ำ  1,336,618 3,277,636 1,383,345 479,217 1,456,599 7,933,415 2.47
 พื้นที่เบ็ดเตล็ด  2,294,177 4,758,163 1,610,302 1,113,239 1,755,589 11,531,470 3.60
 พื้นที่ทิ้งร้าง  1,778,621 3,967,417 1,087,425 839,240 1,129,264 8,801,967 2.75
 พื้นที่ลุ่ม  373,721 648,860 306,912 148,581 427,221 1,905,295 0.59
 อื่นๆ (เหมืองแร่,บ่อลูกรัง,บ่อทราย )  141,835 141,886 215,965 125,418 199,104 824,208 0.26
 รวม  106,027,680 105,533,963 43,450,440 21,487,812 44,196,992 320,696,887 100.00
หมายเหตุ  การคำนวณเนื้อที่ในตารางการใช้ที่ดินรายจังหวัด จะคำนวณโดยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 
และทำการถ่วงน้ำหนักจากเนื้อที่จังหวัดจากกรมแผนที่ทหาร (อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่ม 6 ภาคผนวก พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2522)
 และกรมการปกครอง