สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2566
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           153,220         5.89
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า                    15,470                 0.59
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                    97,318                 3.74
U301 สถานที่ราชการ และสถาบันต่าง ๆ                    32,128                 1.24
U405 ถนน                      1,730                 0.07
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                            77     -      
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                        2,899                 0.11
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                      1,286                 0.05
U600 สถานที่ร้าง                         302                 0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                          826                 0.03
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                         519                 0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                           173                 0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                          351                 0.01
U701 สนามกอล์ฟ                         141                 0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม        2,049,063        78.78
A1 พื้นที่นา            1,494,031            57.44
A100 นาร้าง                         4,015                 0.16
A101 นาข้าว               1,480,816               56.93
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                           90     -      
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                         183                 0.01
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 8927 0.34
A2  พืชไร่                316,074            12.15
A200 ไร่ร้าง                        2,000                 0.08
A201 พืชไร่ผสม                             84     -      
A202 ข้าวโพด                           35     -      
A203 อ้อย                   142,811                 5.49
A204 มันสำปะหลัง                    170,564                 6.56
A207 ฝ้าย                           12     -      
A210 ถั่วลิสง                           16     -      
A220 แตงโม                           223                 0.01
A229 พริก                         329                 0.01
A3  ไม้ยืนต้น                217,709             8.38
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                         247                 0.01
A301 ไม้ยืนต้นผสม                           695                 0.03
A302 ยางพารา                    165,570                 6.37
A303 ปาล์มน้ำมัน                        7,058                 0.27
A304 ยูคาลิปตัส                      43,298                 1.67
A305 สัก                           537                 0.02
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                         276                 0.01
A323 ตะกู                           28     -      
A4  ไม้ผล                 11,258             0.43
A401 ไม้ผลผสม                        6,802                 0.26
A403 ทุเรียน                         238                 0.01
A405 มะพร้าว                              98     -      
A407 มะม่วง                        2,451                 0.09
A408 มะม่วงหิมพานต์                        1,058                 0.04
A409 พุทรา                           12     -      
A410 น้อยหน่า                           39     -      
A411 กล้วย                           151                 0.01
A412 มะขาม                         197                 0.01
A413 ลำไย                            144                 0.01
A414 ฝรั่ง                           27     -      
A422 มะนาว                           19     -      
A426 แก้วมังกร                           22     -      
A5  พืชสวน                   3,543             0.14
A500  ผักสวนร้าง/เสื่อมโทรม                            33     -      
A502 พืชผัก                        3,319                 0.13
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                           44     -      
A509 พืชสมุนไพร กระท่อม                           13     -      
A510 นาหญ้า                         134                 0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                   2,927             0.11
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                        1,560                 0.06
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                         241                 0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                          842                 0.03
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                          284                 0.01
A8  พืชน้ำ                          34                -  
A802 กก                           34    -     
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                    1,946             0.07
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                            57     -      
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                           24     -      
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                       1,842                 0.07
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                           23     -      
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                   1,541             0.06
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                      1,541                 0.06
F  พื้นที่ป่าไม้           176,942         6.81
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                        3,404                 0.13
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                      45,176                 1.74
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                    125,930                 4.84
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                           679                 0.03
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                        1,753                 0.07
W  พื้นที่น้ำ            94,564         3.63
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                    38,576                 1.48
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                    18,380                 0.71
W201 อ่างเก็บน้ำ                     23,714                 0.91
W202 บ่อน้ำในไร่นา                      12,075                 0.46
W203 คลองชลประทาน                       1,819                 0.07
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด           127,251         4.89
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                        9,072                 0.35
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                    80,269                 3.09
M201 พื้นที่ลุ่ม                    32,197                 1.24
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                           52     -      
M302 บ่อลูกรัง                            540                 0.02
M303 บ่อทราย                            204                 0.01
M304 บ่อดิน                            13     -      
M401 พื้นที่กองวัสดุ                           12     -      
M403 ที่หินโผล่                        2,936                 0.11
M405 พื้นที่ถม                         1,654                 0.06
M601 ชายหาด                         248                 0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ                                 54     -      
รวมทั้งหมด       2,601,040      100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,161.664 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,601,040 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง