สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           147,152         5.67
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า                    15,418                 0.59
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                    93,194                 3.58
U300 สถานที่ราชการ และสถาบันต่างๆ ร้าง                      1,193                 0.05
U301 สถานที่ราชการ และสถาบันต่าง ๆ                    31,718                 1.22
U405 ถนน                         113    -     
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                       2,284                 0.09
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                        1,144                 0.05
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                         285                 0.01
U600 สถานที่ร้าง                         754                 0.03
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                          408                 0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                         162                 0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                           338                 0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                          141                 0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม        2,038,913        78.37
A1 พื้นที่นา            1,507,922            57.97
A100 นาร้าง                         4,928                 0.19
A101 นาข้าว               1,496,781               57.55
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                           89    -     
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                           15    -     
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง 34   -    
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 80   -    
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                      5,995                 0.23
A2  พืชไร่                300,599            11.55
A200 ไร่ร้าง                        1,411                 0.05
A201 พืชไร่ผสม                             27    -     
A203 อ้อย                   137,756                 5.30
A204 มันสำปะหลัง                    161,081                 6.19
A220 แตงโม                             45    -     
A229 พริก                         279                 0.01
A3  ไม้ยืนต้น                217,845             8.37
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                         174                 0.01
A301 ไม้ยืนต้นผสม                           240                 0.01
A302 ยางพารา                    167,014                 6.42
A303 ปาล์มน้ำมัน                        6,758                 0.26
A304 ยูคาลิปตัส                      42,840                 1.65
A305 สัก                           639                 0.02
A309 ประดู่                             10    -     
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                         130    -     
A322 กฤษณา                            12    -     
A323 ตะกู                           28    -     
A4  ไม้ผล                   8,174             0.31
A401 ไม้ผลผสม                        3,579                 0.14
A405 มะพร้าว                              19    -     
A407 มะม่วง                        2,638                 0.10
A408 มะม่วงหิมพานต์                        1,258                 0.05
A410 น้อยหน่า                           15    -     
A411 กล้วย                           266                 0.01
A412 มะขาม                         234                 0.01
A413 ลำไย                            119    -     
A414 ฝรั่ง                           12    -     
A426 แก้วมังกร                           34    -     
A5  พืชสวน                   1,356             0.06
A502 พืชผัก                        1,199                 0.05
A510 นาหญ้า                         157                 0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                   2,196             0.09
A700 โรงเรือนร้าง                           14    -     
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                        1,204                 0.05
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                           89    -     
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                          734                 0.03
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                          155                 0.01
A8  พืชน้ำ                          28                -  
A802 กก                           28    -     
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                      760             0.02
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                          114    -     
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                          646                 0.02
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                       33    -     
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           33    -     
F  พื้นที่ป่าไม้           188,488         7.26
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                        3,408                 0.13
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                      49,415                 1.90
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                    132,799                 5.11
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                           679                 0.03
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                        2,187                 0.09
W  พื้นที่น้ำ            86,680         3.33
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                    37,733                 1.45
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                    18,381                 0.71
W201 อ่างเก็บน้ำ                     21,518                 0.83
W202 บ่อน้ำในไร่นา                        8,425                 0.32
W203 คลองชลประทาน                          623                 0.02
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด           139,807         5.37
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                        8,300                 0.32
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                    91,893                 3.53
M201 พื้นที่ลุ่ม                    35,591                 1.37
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                           54    -     
M302 บ่อลูกรัง                            409                 0.02
M303 บ่อทราย                              68    -     
M304 บ่อดิน                            19    -     
M401 พื้นที่กองวัสดุ                           12    -     
M403 ที่หินโผล่                        2,936                 0.11
M405 พื้นที่ถม                            247                 0.01
M601 ชายหาด                         248                 0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ                                 30    -     
รวมทั้งหมด       2,601,040      100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,161.664 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,601,040 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง