สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครราชสีมา  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง             1,047,494               8.17
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า                             73,087                         0.57
U200  หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                               1,183                         0.01
U201  หมู่บ้านบนพื้นราบ                           602,076                         4.70
U300  สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                   337                             -  
U301  สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                           165,225                         1.29
U401  สนามบิน                               1,821                         0.01
U402  สถานีรถไฟ                                    36                             -  
U403  สถานีขนส่ง                                    129                             -  
U405  ถนน                             25,283                         0.20
U406  ทางรถไฟ                               5,845                         0.05
U500  พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                1,109                         0.01
U501  นิคมอุตสาหกรรม                                4,201                         0.03
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                               69,621                         0.54
U503  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                             12,131                         0.10
U600  สถานที่ร้าง                                2,936                         0.02
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                              22,202                         0.17
U602  รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                             44,919                         0.35
U603  สุสาน ป่าช้า                                 1,781                         0.01
U605  สถานีบริการน้ำมัน                                2,305                         0.02
U701  สนามกอล์ฟ                             11,267                         0.09
A  พื้นที่เกษตรกรรม             8,721,412             68.09
A1  พื้นที่นา                   3,806,033                  29.71
A100  นาร้าง                                  8,646                         0.07
A101  นาข้าว                        3,778,879                       29.50
A101+A204  นาข้าว+มันสำปะหลัง                                      40                             -  
A101+A208  นาข้าว+ถั่วเขียว                                   174                             -  
M201+A101  พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                             18,294                         0.14
A2  พืชไร่                   4,195,599                  32.74
A200  ไร่ร้าง                               18,012                         0.14
A201  พืชไร่ผสม                                  246                             -  
A202  ข้าวโพด                           510,289                         3.98
A203  อ้อย                         1,222,867                         9.55
A204  มันสำปะหลัง                          2,440,272                       19.05
A205  สับปะรด                                      33                             -  
A208  ถั่วเขียว                                   376                             -  
A210  ถั่วลิสง                                    180                             -  
A212  ถั่วดำ ถั่วแดง                                     11                             -  
A213  ข้าวฟ่าง                                    46                             -  
A218  มันแกว                                     13                             -  
A219  มันเทศ                                    332                             -  
A220  แตงโม                                    642                         0.01
A223  กะหล่ำปลี                                    15                             -  
A224  มะเขือเทศ                                   221                             -  
A228  ทานตะวัน                                   500                             -  
A229  พริก                                 1,469                         0.01
A236  เผือก                                     75                             -  
A3  ไม้ยืนต้น                      378,715                    2.98
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                  794                         0.01
A301  ไม้ยืนต้นผสม                                 6,609                         0.05
A302  ยางพารา                             101,773                         0.80
A303  ปาล์มน้ำมัน                               14,791                         0.12
A304  ยูคาลิปตัส                             233,818                         1.83
A305  สัก                               11,350                         0.09
A306  สะเดา                                 3,207                         0.03
A307  สนประดิพัทธ์                                   303                             -  
A308  กระถิน                                  171                             -  
A309  ประดู่                                    790                         0.01
A312  กาแฟ                                    169                             -  
A314  หม่อน                                 1,103                         0.01
A315  ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                               2,258                         0.02
A316  นุ่น                                    14                             -  
A317  หมาก                                    714                         0.01
A318  จามจุรี                                    154                             -  
A319  เปล้า                                    65                             -  
A321  ยมหอม มะฮอกกานี                                    83                             -  
A322  กฤษณา                                   172                             -  
A323  ตะกู                                  377                             -  
A4  ไม้ผล                      173,324                    1.36
A400  ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                               1,058                         0.01
A401  ไม้ผลผสม                               25,139                         0.20
A402  ส้ม                                    174                             -  
A403  ทุเรียน                               2,611                         0.02
A404  เงาะ                                    351                             -  
A405  มะพร้าว                                 6,039                         0.05
A406  ลิ้นจี่                                 1,626                         0.01
A407  มะม่วง                               58,851                         0.46
A408  มะม่วงหิมพานต์                                    139                             -  
A409  พุทรา                                 1,066                         0.01
A410  น้อยหน่า                               27,231                         0.21
A411  กล้วย                               14,099                         0.11
A412  มะขาม                               10,171                         0.08
A413  ลำไย                                  3,205                         0.03
A414  ฝรั่ง                                    987                         0.01
A415  มะละกอ                                1,777                         0.01
A416  ขนุน                                 3,943                         0.03
A417  กระท้อน                                    983                         0.01
A418  ชมพู่                                    116                             -  
A420  ลางสาด ลองกอง                                     27                             -  
A422  มะนาว                                    788                         0.01
A423  ไม้ผลเมืองหนาว                                   227                             -  
A424  มะขามเทศ                                4,250                         0.03
A426  แก้วมังกร                                 6,240                         0.05
A427  ส้มโอ                                  338                             -  
A428  ละมุด                                  741                         0.01
A429  มะปราง มะยงชิด                                  997                         0.01
A430  มะไฟ ละไม                                    25                             -  
A431  ทับทิม                                  125                             -  
A5  พืชสวน                       32,332                    0.25
A500  พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                               1,039                         0.01
A501  พืชสวนผสม                                      10                             -  
A502  พืชผัก                               24,931                         0.19
A503  ไม้ดอก ไม้ประดับ                               3,644                         0.03
A504  องุ่น                                 2,032                         0.02
A505  พริกไทย                                    32                             -  
A506  สตรอเบอรี่                                    120                             -  
A507  เสาวรส                                   110                             -  
A509  พืชสมุนไพร                                  124                             -  
A510  นาหญ้า                                      10                             -  
A512  แคนตาลูป                                  172                             -  
A514  หน่อไม้ฝรั่ง                                    81                             -  
A515  เห็ด                                    27                             -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       96,144                    0.75
A700  โรงเรือนร้าง                               1,205                         0.01
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                               30,471                         0.24
A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                             30,961                         0.24
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                              27,439                         0.21
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                6,068                         0.05
A8  พืชน้ำ                             77                       -  
A803  บัว                                      64                             -  
A806  ผักบุ้ง                                    13                             -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        22,434                    0.17
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                1,163                         0.01
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                             20,828                         0.16
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                   138                             -  
A905  ฟาร์มจระเข้                                    305                             -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                       16,754                    0.13
A001  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             16,754                         0.13
F  พื้นที่ป่าไม้             2,182,825             17.05
F100  ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                 2,512                         0.02
F101  ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                          1,274,958                         9.95
F200  ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             247,795                         1.94
F201  ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             391,881                         3.06
F500  ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                 1,177                         0.01
F501  ป่าปลูกสมบูรณ์                             264,502                         2.07
W  พื้นที่น้ำ                339,389               2.66
W101  แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                             92,671                         0.72
W102  หนอง บึง ทะเลสาบ                             55,739                         0.44
W201  อ่างเก็บน้ำ                            133,002                         1.04
W202  บ่อน้ำในไร่นา                               46,976                         0.37
W203  คลองชลประทาน                              11,001                         0.09
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                517,607               4.03
M101  ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                               76,164                         0.59
M102  ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           296,068                         2.31
M201  พื้นที่ลุ่ม                             82,551                         0.64
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                               3,744                         0.03
M301  เหมืองแร่                                 2,929                         0.02
M302  บ่อลูกรัง                                     995                         0.01
M303  บ่อทราย                                12,854                         0.10
M304  บ่อดิน                                7,316                         0.06
M401  พื้นที่กองวัสดุ                                  158                             -  
M403  ที่หินโผล่                                    310                             -  
M405  พื้นที่ถม                                16,559                         0.13
M500  นาเกลือร้าง                               9,530                         0.07
M501  นาเกลือ                               7,777                         0.06
M701  ที่ทิ้งขยะ                                        652                         0.01
รวมทั้งหมด          12,808,727            100.00                     -                   -  
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,808,727 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง