สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครราชสีมา  ปี พ.ศ. 2560
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง        998,632             7.78
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า                 72,530                      0.57
U200  หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                   1,183                      0.01
U201  หมู่บ้านบนพื้นราบ               575,667                      4.49
U300  สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                       337                          -  
U301  สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ               161,655                      1.26
U401  สนามบิน                   1,821                      0.01
U402  สถานีรถไฟ                        36                          -  
U403  สถานีขนส่ง                        129                          -  
U405  ถนน                 18,447                      0.14
U406  ทางรถไฟ                   5,587                      0.04
U500  พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                    1,038                      0.01
U501  นิคมอุตสาหกรรม                    4,185                      0.03
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                   64,108                      0.50
U503  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                 10,970                      0.09
U600  สถานที่ร้าง                    2,983                      0.02
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                  21,036                      0.16
U602  รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                 41,867                      0.33
U603  สุสาน ป่าช้า                     1,698                      0.01
U605  สถานีบริการน้ำมัน                    2,088                      0.02
U701  สนามกอล์ฟ                 11,267                      0.09
A  พื้นที่เกษตรกรรม     8,713,440           68.04
A1  พื้นที่นา          4,005,340                31.27
A100  นาร้าง                    10,009                      0.08
A101  นาข้าว            3,976,168                    31.04
A101+A202  นาข้าว+ข้าวโพด                        49                          -  
A101+A204  นาข้าว+มันสำปะหลัง                        105                          -  
A101+A208  นาข้าว+ถั่วเขียว                       285                          -  
M201+A101  พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                 18,724                      0.15
A2  พืชไร่          4,050,031                31.61
A200  ไร่ร้าง                   41,985                      0.33
A202  ข้าวโพด               531,692                      4.15
A203  อ้อย                980,043                      7.65
A204  มันสำปะหลัง              2,493,112                    19.46
A205  สับปะรด                          18                          -  
A208  ถั่วเขียว                       695                      0.01
A209  ถั่วเหลือง                        53                          -  
A212  ถั่วดำ ถั่วแดง                         11                          -  
A219  มันเทศ                        100                          -  
A220  แตงโม                        527                          -  
A223  กะกล่ำปลี                        13                          -  
A224  มะเขือเทศ                       248                          -  
A228  ทานตะวัน                       153                          -  
A229  พริก                     1,345                      0.01
A236  เผือก                         36                          -  
A3  ไม้ยืนต้น            362,495                 2.83
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                   1,424                      0.01
A301  ไม้ยืนต้นผสม                     6,215                      0.05
A302  ยางพารา                 100,478                      0.78
A303  ปาล์มน้ำมัน                   12,260                      0.10
A304  ยูคาลิปตัส                 221,432                      1.73
A305  สัก                   11,498                      0.09
A306  สะเดา                     3,308                      0.03
A307  สนประดิพัทธ์                       287                          -  
A308  กระถิน                      185                          -  
A309  ประดู่                        790                      0.01
A312  กาแฟ                        114                          -  
A314  หม่อน                     1,076                      0.01
A315  ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                   1,837                      0.01
A317  หมาก                        708                      0.01
A318  จามจุรี                        154                          -  
A319  เปล้า                        65                          -  
A321  ยมหอม มะฮอกกานี                        83                          -  
A322  กฤษณา                       192                          -  
A323  ตะกู                      389                          -  
A4  ไม้ผล            146,050                 1.16
A400  ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                   2,483                      0.02
A401  ไม้ผลผสม                   23,772                      0.19
A402  ส้ม                        105                          -  
A403  ทุเรียน                      713                      0.01
A404  เงาะ                        241                          -  
A405  มะพร้าว                     3,944                      0.03
A406  ลิ้นจี่                     1,588                      0.01
A407  มะม่วง                   53,319                      0.42
A408  มะม่วงหิมพานต์                        121                          -  
A409  พุทรา                        818                      0.01
A410  น้อยหน่า                   24,691                      0.19
A411  กล้วย                     7,058                      0.06
A412  มะขาม                     9,304                      0.07
A413  ลำไย                      2,816                      0.02
A414  ฝรั่ง                        641                      0.01
A415  มะละกอ                    1,137                      0.01
A416  ขนุน                     2,651                      0.02
A417  กระท้อน                        914                      0.01
A418  ชมพู่                        105                          -  
A420  ลางสาด ลองกอง                         17                          -  
A422  มะนาว                        657                      0.01
A423  ไม้ผลเมืองหนาว                       142                          -  
A424  มะขามเทศ                    1,739                      0.01
A426  แก้วมังกร                     4,932                      0.04
A427  ส้มโอ                      344                          -  
A428  ละมุด                      679                      0.01
A429  มะปราง มะยงชิด                      971                      0.01
A430  มะไฟ ละไม                        23                          -  
A431  ทับทิม                      125                          -  
A5  พืชสวน              27,695                 0.22
A500  พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                   1,510                      0.01
A501  พืชสวนผสม   
A502  พืชผัก                   20,573                      0.16
A503  ไม้ดอก ไม้ประดับ                   3,150                      0.03
A504  องุ่น                     2,075                      0.02
A506  สตรอเบอรี่                          65                          -  
A507  เสาวรส                         63                          -  
A509  พืชสมุนไพร                        71                          -  
A510  นาหญ้า                          10                          -  
A512  แคนตาลูป                      112                          -  
A514  หน่อไม้ฝรั่ง                        52                          -  
A515  เห็ด                        14                          -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์              92,024                 0.72
A700  โรงเรือนร้าง                      961                      0.01
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                   39,091                      0.31
A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                 21,920                      0.17
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                  24,587                      0.19
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร                    5,465                      0.04
A8  พืชน้ำ                    77                    -  
A803  บัว                          64                          -  
A806  ผักบุ้ง                        13                          -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ               16,919                 0.13
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                    1,007                      0.01
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                 15,469                      0.12
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                       138                          -  
A905  ฟาร์มจระเข้                        305                          -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม              12,809                 0.10
A001  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                 12,809                      0.10
F  พื้นที่ป่าไม้     2,205,835           17.23
F100  ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                     3,126                      0.03
F101  ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์              1,277,356                      9.97
F200  ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                 258,627                      2.02
F201  ป่าผลัดใบสมบูรณ์                 396,825                      3.10
F500  ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                     1,081                      0.01
F501  ป่าปลูกสมบูรณ์                 268,820                      2.10
W  พื้นที่น้ำ        334,886             2.61
W101  แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                 92,671                      0.72
W102  หนอง บึง ทะเลสาบ                 55,739                      0.44
W201  อ่างเก็บน้ำ                131,819                      1.03
W202  บ่อน้ำในไร่นา                   44,073                      0.34
W203  คลองชลประทาน                  10,584                      0.08
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด        555,934             4.34
M101  ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                   85,508                      0.67
M102  ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ               326,232                      2.55
M201  พื้นที่ลุ่ม                 88,172                      0.69
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                   4,070                      0.03
M301  เหมืองแร่                     2,876                      0.02
M302  บ่อลูกรัง                      1,069                      0.01
M303  บ่อทราย                    12,224                      0.10
M304  บ่อดิน                    6,831                      0.05
M401  พื้นที่กองวัสดุ                        76                          -  
M403  ที่หินโผล่                        310                          -  
M405  พื้นที่ถม                    11,263                      0.09
M500  นาเกลือร้าง                   9,519                      0.07
M501  นาเกลือ                   7,245                      0.06
M701  ที่ทิ้งขยะ                            539                          -  
รวมทั้งหมด   12,808,727          100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,808,727 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง