สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดหนองคาย  ปี พ.ศ. 2566
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                138,813        7.32
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                             12,432              0.66
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                  274              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                             80,634              4.26
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                    31                  -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                             30,259              1.60
U402 สถานีรถไฟ                                     14                  -  
U405 ถนน                               6,447              0.34
U406 ทางรถไฟ                                  559              0.03
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                     74                  -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                 5,351              0.28
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                  228              0.01
U600 สถานที่ร้าง                                     23                  -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                1,034              0.05
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                  449              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                    171              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                   106              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                  727              0.04
A  พื้นที่เกษตรกรรม              1,370,221      72.46
A1 พื้นที่นา                      645,897          34.14
A100 นาร้าง                                27,182              1.44
A101 นาข้าว                           607,024            32.09
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                                  442              0.02
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                               1,355              0.07
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                  177              0.01
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                    28                  -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                               9,689              0.51
A2  พืชไร่                       152,504           8.07
A200 ไร่ร้าง                                 3,344              0.18
A201 พืชไร่ผสม                                 7,576              0.40
A202 ข้าวโพด                               1,809              0.10
A203 อ้อย                              85,363              4.51
A204 มันสำปะหลัง                               32,100              1.70
A205 สับปะรด                               10,533              0.56
A206 ยาสูบ                              11,034              0.58
A216 ข้าวไร่                                    230              0.01
A220 แตงโม                                    193              0.01
A224 มะเขือเทศ                                   141              0.01
A229 พริก                                    181              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                       514,416          27.21
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                               9,986              0.53
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                 1,991              0.11
A302 ยางพารา                             422,052            22.31
A303 ปาล์มน้ำมัน                               32,912              1.74
A304 ยูคาลิปตัส                               42,496              2.25
A305 สัก                                 3,722              0.20
A309 ประดู่                                      98              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                  673              0.04
A317 หมาก                                      13                  -  
A318 จามจุรี                                    427              0.02
A322 กฤษณา                                     12                  -  
A323 ตะกู                                    34                  -  
A4  ไม้ผล                        24,855           1.32
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                               1,888              0.10
A401 ไม้ผลผสม                                 3,798              0.20
A402 ส้ม                                    103              0.01
A403  ทุเรียน                                  384              0.02
A404 เงาะ                                    833              0.04
A405 มะพร้าว                                 1,683              0.09
A406 ลิ้นจี่                                      54                  -  
A407 มะม่วง                                 1,302              0.07
A409 พุทรา                                    106              0.01
A410 น้อยหน่า                                      11                  -  
A411 กล้วย                               12,738              0.67
A412 มะขาม                                    484              0.03
A413 ลำไย                                     996              0.05
A414 ฝรั่ง                                    103              0.01
A415 มะละกอ                                     32                  -  
A419 มังคุด                                      10                  -  
A422 มะนาว                                    178              0.01
A426 แก้วมังกร                                      93              0.01
A427 ส้มโอ                                    30                  -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                    29                  -  
A5  พืชสวน                          1,318           0.06
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                    41                  -  
A501 พืชสวนผสม                                      35                  -  
A502 พืชผัก                                 1,010              0.05
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                    93              0.01
A504 องุ่น                                      18                  -  
A509 พืชสมุนไพร                                    73                  -  
A510 นาหญ้า                                      14                  -  
A511 หวาย                                      34                  -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                          6,009           0.32
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                 1,075              0.06
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                               1,222              0.07
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                3,653              0.19
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                     59                  -  
A8  พืชน้ำ                              47              -  
A803 บัว                                      47                  -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                         25,020           1.33
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                1,050              0.06
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                             23,970              1.27
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                            202           0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                  202              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                161,785        8.56
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                 5,291              0.28
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             156,033              8.25
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                    461              0.03
W  พื้นที่น้ำ                127,082        6.72
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                             54,605              2.89
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                             32,433              1.71
W201 อ่างเก็บน้ำ                              17,879              0.95
W202 บ่อน้ำในไร่นา                               21,403              1.13
W203 คลองชลประทาน                                   762              0.04
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                  93,636        4.94
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                               10,517              0.56
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                             51,698              2.73
M201 พื้นที่ลุ่ม                             26,414              1.40
M201+A206 พื้นที่ลุ่ม+ยาสูบ                                    35                  -  
M302 บ่อลูกรัง                                     168              0.01
M303 บ่อทราย                                       71                  -  
M304 บ่อดิน                                   442              0.02
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                  225              0.01
M403 ที่หินโผล่                                      18                  -  
M405 พื้นที่ถม                                  2,731              0.14
M601 หาดทราย                                 1,205              0.06
M701 ที่ทิ้งขยะ                                        112              0.01
รวมทั้งหมด             1,891,584    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 3,026.534 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,891,584 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง