สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดหนองคาย  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                135,390        7.15
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                             12,405              0.66
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                  197              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                             79,109              4.18
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                             30,035              1.59
U402 สถานีรถไฟ                                     14                  -  
U405 ถนน                               5,855              0.31
U406 ทางรถไฟ                                  559              0.03
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                     77                  -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                 4,618              0.24
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                  180              0.01
U600 สถานที่ร้าง                                     46                  -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                   938              0.05
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                  399              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                    151              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                     80                  -  
U701 สนามกอล์ฟ                                  727              0.04
A  พื้นที่เกษตรกรรม              1,360,729      71.93
A1 พื้นที่นา                     665,438          35.19
A100 นาร้าง                                30,750              1.63
A101 นาข้าว                           621,168            32.84
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                                  448              0.02
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                               4,716              0.25
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                    17                  -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                  847              0.05
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                    29                  -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                               7,463 0.40
A2  พืชไร่                      138,784           7.32
A200 ไร่ร้าง                                 3,419              0.18
A201 พืชไร่ผสม                                 7,968              0.42
A202 ข้าวโพด                               1,919              0.10
A203 อ้อย                              85,213              4.50
A204 มันสำปะหลัง                               16,480              0.87
A205 สับปะรด                               10,435              0.55
A206 ยาสูบ                              12,738              0.67
A216 ข้าวไร่                                    230              0.01
A220 แตงโม                                      55                  -  
A224 มะเขือเทศ                                     97              0.01
A229 พริก                                    230              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                      504,201          26.65
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                               9,233              0.49
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                 1,903              0.10
A302 ยางพารา                             420,872            22.25
A303 ปาล์มน้ำมัน                               30,465              1.61
A304 ยูคาลิปตัส                               36,744              1.94
A305 สัก                                 3,770              0.20
A309 ประดู่                                    98              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                  592              0.03
A318 จามจุรี                                    460              0.02
A322 กฤษณา                                     21                  -  
A323 ตะกู                                    43                  -  
A4  ไม้ผล                        21,418           1.14
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                               1,436              0.08
A401 ไม้ผลผสม                                 2,964              0.16
A402 ส้ม                                    113              0.01
A403  ทุเรียน                                  114              0.01
A404 เงาะ                                    749              0.04
A405 มะพร้าว                                    566              0.03
A406 ลิ้นจี่                                      18                  -  
A407 มะม่วง                                 1,131              0.06
A409 พุทรา                                      15                  -  
A410 น้อยหน่า                                      61                  -  
A411 กล้วย                               12,402              0.66
A412 มะขาม                                    417              0.02
A413 ลำไย                                  1,103              0.06
A414 ฝรั่ง                                      41                  -  
A415 มะละกอ                                     30                  -  
A419 มังคุด                                    10                  -  
A422 มะนาว                                    139              0.01
A426 แก้วมังกร                                      85                  -  
A427 ส้มโอ                                    24                  -  
A5  พืชสวน                            904           0.05
A501 พืชสวนผสม                                      33                  -  
A502 พืชผัก                                    750              0.04
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                    83              0.01
A506 สตรอเบอรี่                                      12                  -  
A510 นาหญ้า                                    10                  -  
A511 หวาย                                    16                  -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                          5,271           0.27
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                    784              0.04
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                               1,170              0.06
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                3,292              0.17
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                     25                  -  
A8  พืชน้ำ                              48              -  
A803 บัว                                      48                  -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                         24,665           1.31
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                   928              0.05
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                             23,737              1.26
F  พื้นที่ป่าไม้                166,851        8.83
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                 4,820              0.26
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             161,570              8.54
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                    461              0.03
W  พื้นที่น้ำ                124,595        6.59
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                             54,605              2.89
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                             32,452              1.72
W201 อ่างเก็บน้ำ                              17,647              0.93
W202 บ่อน้ำในไร่นา                               19,144              1.01
W203 คลองชลประทาน                                   747              0.04
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                104,019        5.50
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                               14,533              0.77
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                             54,584              2.89
M201 พื้นที่ลุ่ม                             30,851              1.63
M201+A206 พื้นที่ลุ่ม+ยาสูบ                                  158              0.01
M302 บ่อลูกรัง                                       67                  -  
M303 บ่อทราย                                     437              0.02
M304 บ่อดิน                                   194              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                    18                  -  
M405 พื้นที่ถม                                  1,888              0.10
M601 หาดทราย                               1,205              0.06
M701 ที่ทิ้งขยะ                                          84              0.01
รวมทั้งหมด             1,891,584    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 3,026.534 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,891,584 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง