สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดหนองคาย  ปี พ.ศ. 2560
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                127,254        6.74
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                             12,365 0.65
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                  197 0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                             72,586 3.84
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                             30,188 1.60
U402 สถานีรถไฟ                                     14 0.00
U405 ถนน                               5,837 0.31
U406 ทางรถไฟ                                  559 0.03
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                     62                  -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                 4,189              0.22
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                  112              0.01
U600 สถานที่ร้าง                                     15                  -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                   683              0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                  190              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                      96              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                     69                  -  
U701 สนามกอล์ฟ                                    92              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม              1,372,404      72.55
A1 พื้นที่นา                     708,793          37.47
A100 นาร้าง                                  6,608              0.35
A101 นาข้าว                           682,938            36.10
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                                  436              0.02
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                               9,034              0.48
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                               5,719              0.30
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                               4,058              0.22
A2  พืชไร่                      105,905           5.60
A200 ไร่ร้าง                                    859              0.05
A201 พืชไร่ผสม                               10,899              0.58
A202 ข้าวโพด                               2,500              0.13
A203 อ้อย                              55,503              2.93
A204 มันสำปะหลัง                               13,552              0.72
A205 สับปะรด                                 8,026              0.42
A206 ยาสูบ                              13,930              0.74
A216 ข้าวไร่                                    559              0.03
A224 มะเขือเทศ                                     18                  -  
A229 พริก                                      59                  -  
A3  ไม้ยืนต้น                      514,865          27.22
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                  117              0.01
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                 2,082              0.11
A302 ยางพารา                             441,400            23.33
A303 ปาล์มน้ำมัน                               26,422              1.40
A304 ยูคาลิปตัส                               39,664              2.10
A305 สัก                                 4,212              0.22
A309 ประดู่                                    106              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                  224              0.01
A318 จามจุรี                                    559              0.03
A322 กฤษณา                                     31                  -  
A323 ตะกู                                    48                  -  
A4  ไม้ผล                        15,221           0.80
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                  142              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                 3,865              0.20
A404 เงาะ                                    274              0.01
A405 มะพร้าว                                    116              0.01
A407 มะม่วง                                    780              0.04
A411 กล้วย                                 8,535              0.45
A412 มะขาม                                    305              0.02
A413 ลำไย                                  1,192              0.06
A415 มะละกอ                                     12                  -  
A5  พืชสวน                            334           0.02
A501 พืชสวนผสม                                      21                  -  
A502 พืชผัก                                    313              0.02
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                          1,752           0.09
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                    278              0.01
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                  302              0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                1,160              0.06
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                     12                  -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                         25,534           1.35
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                   638              0.03
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                             24,896              1.32
F  พื้นที่ป่าไม้                173,837        9.18
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                 2,723              0.14
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             170,653              9.02
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                    461              0.02
W  พื้นที่น้ำ                117,114        6.19
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                             54,135              2.86
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                             32,208              1.70
W201 อ่างเก็บน้ำ                              18,444              0.98
W202 บ่อน้ำในไร่นา                               11,904              0.63
W203 คลองชลประทาน                                   423              0.02
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                100,975        5.34
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                               15,973              0.84
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                             49,558              2.62
M201 พื้นที่ลุ่ม                             30,558              1.62
M201+A206 พื้นที่ลุ่ม+ยาสูบ                                  131              0.01
M302 บ่อลูกรัง                                     136              0.01
M303 บ่อทราย                                       84                  -  
M304 บ่อดิน                                   595              0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                  189              0.01
M403 ที่หินโผล่                                      18                  -  
M405 พื้นที่ถม                                  2,554              0.14
M601 หาดทราย                                 1,179              0.06
รวมทั้งหมด             1,891,584    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 3,026.534 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,891,584 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง