สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดหนองบัวลำภู  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                131,582           5.46
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                      6,468             0.27
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                    77,557             3.22
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                    31,957             1.33
U405 ถนน                      8,956             0.37
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                        4,941             0.20
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                         754             0.03
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                          303             0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                         411             0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                             99                 -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                          136             0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม              1,712,790         71.01
A1 พื้นที่นา               611,549         25.36
A100 นาร้าง                            930             0.04
A101 นาข้าว                  602,009           24.96
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                      1,339             0.06
A101+A204 นาข้าว+,มันสำปะหลัง                           50                 -  
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                      2,443             0.10
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                           38                 -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                      4,740             0.20
A2  พืชไร่                869,620         36.06
A200 ไร่ร้าง                        1,226             0.05
A201 พืชไร่ผสม                           214             0.01
A202 ข้าวโพด                    22,621             0.94
A203 อ้อย                   767,833           31.84
A204 มันสำปะหลัง                      74,465             3.09
A209 ถั่วเหลือง                         3,217             0.13
A220 แตงโม                             44                 -  
A3  ไม้ยืนต้น                212,430           8.81
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                      1,332             0.06
A301 ไม้ยืนต้นผสม                        3,551             0.15
A302 ยางพารา                    149,431             6.20
A303 ปาล์มน้ำมัน                        9,453             0.40
A304 ยูคาลิปตัส                      44,127             1.83
A305 สัก                        3,710             0.15
A308 กระถิน                           23                 -  
A309 ประดู่                           60                 -  
A312 กาแฟ                             64                 -  
A314 หม่อน                           207             0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                         294             0.01
A318 จามจุรี                             87                 -  
A323 ตะกู                           91                 -  
A4  ไม้ผล                  15,457           0.63
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                           31                 -  
A401 ไม้ผลผสม                        3,673             0.15
A404 เงาะ                             20                 -  
A405 มะพร้าว                             97                 -  
A407 มะม่วง                        4,063             0.17
A409 พุทรา                             17                 -  
A411 กล้วย                           196             0.01
A412 มะขาม                        3,435             0.14
A413 ลำไย                         3,802             0.16
A414 ฝรั่ง                             14                 -  
A415 มะละกอ                            25                 -  
A416 ขนุน                             33                 -  
A422 มะนาว                             32                 -  
A426 แก้วมังกร                             19                 -  
A5  พืชสวน                      411           0.02
A501 พืชสวนผสม                             10                 -  
A502 พืชผัก                           364             0.02
A504 องุ่น                             12                 -  
A515 เห็ด                           25                 -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                      927           0.03
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                           183             0.01
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                         115                 -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                          353             0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                          276             0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                     2,385           0.10
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                         259             0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                      2,097             0.09
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                            29                 -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                        11              -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           11                 -  
F  พื้นที่ป่าไม้                383,254         15.89
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                           743             0.03
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                      91,634             3.80
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                    289,858           12.02
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                        1,019             0.04
W  พื้นที่น้ำ                120,977           5.01
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                    38,045             1.58
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                      7,092             0.29
W201 อ่างเก็บน้ำ                     57,077             2.37
W202 บ่อน้ำในไร่นา                      17,206             0.71
W203 คลองชลประทาน                       1,557             0.06
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                  63,326           2.63
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                        4,486             0.19
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                    48,050             2.00
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                           37                 -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                      3,883             0.16
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                         730             0.03
M301 เหมืองแร่                        2,303             0.10
M302 บ่อลูกรัง                            130                 -  
M304 บ่อดิน                          173             0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                           10                 -  
M403 ที่หินโผล่                        2,770             0.11
M405 พื้นที่ถม                            602             0.02
M701 ที่ทิ้งขยะ                               152             0.01
รวมทั้งหมด             2,411,929        100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 3,859.086 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,411,929 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง