สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดมุกดาหาร  ปี พ.ศ. 2566
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                121,389        4.47
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 6,389              0.24
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 76,063              2.80
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆร้าง 69                  -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 22,077              0.81
U405 ถนน 10,110              0.37
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  50                  -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   4,332              0.16
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 355              0.01
U600 สถานที่ร้าง  74                  -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  684              0.03
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 740              0.03
U603 สุสาน ป่าช้า   277              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน  169              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม              1,514,669      55.84
A1 พื้นที่นา                     553,790          20.42
A100 นาร้าง    2,336              0.09
A101 นาข้าว 550,431            20.29
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 122              0.01
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง 440              0.02
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ 20                  -  
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง 31                  -  
A101+A220 นาข้าว+แตงโม 88                  -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 98                  -  
A101+A512 นาข้าว+แคนตาลูป 22                  -  
A101+A701 นาข้าว+ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 202              0.01
A2  พืชไร่                      522,759          19.26
A200 ไร่ร้าง   8,398              0.31
A201 พืชไร่ผสม 112                  -  
A202 ข้าวโพด 260              0.01
A203 อ้อย  305,634            11.27
A204 มันสำปะหลัง   207,768              7.66
A204+A512 มันสำปะหลัง+แคนตาลูป 78                  -  
A220 แตงโม   60                  -  
A222 ขิง 11                  -  
A224 มะเขือเทศ  88                  -  
A229 พริก   350              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                      413,060          15.24
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 742              0.03
A301 ไม้ยืนต้นผสม   7,824              0.29
A302 ยางพารา   379,895            14.01
A303 ปาล์มน้ำมัน   6,877              0.25
A304 ยูคาลิปตัส   13,212              0.49
A305 สัก   3,917              0.15
A308 กระถิน 10                  -  
A312 กาแฟ   14                  -  
A314 หม่อน   34                  -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 469              0.02
A318 จามจุรี   14                  -  
A322 กฤษณา  37                  -  
A323 ตะกู 15                  -  
A4  ไม้ผล                        13,292           0.48
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 84                  -  
A401 ไม้ผลผสม   7,518              0.28
A403  ทุเรียน 399              0.02
A404 เงาะ   91                  -  
A405 มะพร้าว   518              0.02
A406 ลิ้นจี่   153              0.01
A407 มะม่วง   931              0.03
A408 มะม่วงหิมพานต์ 36                  -  
A409 พุทรา   27                  -  
A410 น้อยหน่า   29                  -  
A411 กล้วย   1,836              0.07
A412 มะขาม   1,168              0.04
A413 ลำไย    259              0.01
A414 ฝรั่ง   43                  -  
A415 มะละกอ  15                  -  
A422 มะนาว   81                  -  
A426 แก้วมังกร   87                  -  
A427 ส้มโอ 17                  -  
A5  พืชสวน                          1,008           0.04
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 18                  -  
A502 พืชผัก   429              0.02
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 132              0.01
A509 พืชสมุนไพร 117                  -  
A511 หวาย 296              0.01
A512 แคนตาลูป 16                  -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                          9,759           0.36
A700 โรงเรือนร้าง 28                  -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   9,123              0.34
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 300              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  205              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  103                  -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                             758           0.03
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  88                  -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 670              0.03
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                            243           0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 243 0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                927,862      34.21
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   46,361              1.71
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   43,241              1.59
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   836,090            30.83
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   2,170              0.08
W  พื้นที่น้ำ                  75,916        2.80
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 43,206              1.59
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 2,574              0.10
W201 อ่างเก็บน้ำ  20,496              0.76
W202 บ่อน้ำในไร่นา   9,588              0.35
W203 คลองชลประทาน  52                  -  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                  72,558        2.68
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   1,646              0.06
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 67,505              2.49
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม 256              0.01
M201 พื้นที่ลุ่ม 483              0.02
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 41                  -  
M303 บ่อทราย    280              0.01
M304 บ่อดิน  566              0.02
M401 พื้นที่กองวัสดุ 119              0.01
M403 ที่หินโผล่   329              0.01
M405 พื้นที่ถม    1,277              0.05
M701 ที่ทิ้งขยะ       56                  -  
รวมทั้งหมด             2,712,394         100
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,339.830 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,712,394 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง