สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดมุกดาหาร  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                108,974        4.02
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 6,368              0.23
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 68,227              2.52
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆร้าง 10                  -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 20,057              0.74
U405 ถนน 9,243              0.34
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   3,654              0.13
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 72                  -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  533              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 486              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า   176              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน  148              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม              1,503,242      55.42
A1 พื้นที่นา                     566,463          20.88
A100 นาร้าง    543              0.02
A101 นาข้าว 565,837            20.86
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง 14                  -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 69                  -  
A2  พืชไร่                      526,062          19.39
A200 ไร่ร้าง   808              0.03
A201 พืชไร่ผสม 900              0.03
A202 ข้าวโพด 74                  -  
A203 อ้อย  340,738            12.56
A204 มันสำปะหลัง   183,247              6.76
A210 ถั่วลิสง 185              0.01
A224 มะเขือเทศ  89                  -  
A229 พริก   21                  -  
A3  ไม้ยืนต้น                      399,692          14.74
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 560              0.02
A301 ไม้ยืนต้นผสม   7,061              0.26
A302 ยางพารา   370,161            13.65
A303 ปาล์มน้ำมัน   5,601              0.21
A304 ยูคาลิปตัส   13,428              0.50
A305 สัก   2,677              0.10
A314 หม่อน   39                  -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 97                  -  
A318 จามจุรี   14                  -  
A322 กฤษณา  54                  -  
A4  ไม้ผล                          9,523           0.35
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 119                  -  
A401 ไม้ผลผสม   6,942              0.26
A403  ทุเรียน 12                  -  
A405 มะพร้าว   34                  -  
A406 ลิ้นจี่   55                  -  
A407 มะม่วง   747              0.03
A408 มะม่วงหิมพานต์ 12                  -  
A411 กล้วย   264              0.01
A412 มะขาม   816              0.03
A413 ลำไย    425              0.02
A415 มะละกอ  15                  -  
A422 มะนาว   21                  -  
A426 แก้วมังกร   25                  -  
A427 ส้มโอ 20                  -  
A429 มะปราง มะยงชิด 16                  -  
A5  พืชสวน                            369           0.01
A502 พืชผัก   301              0.01
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 28                  -  
A510 นาหญ้า 26                  -  
A511 หวาย 14                  -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                            698           0.03
A700 โรงเรือนร้าง 28                  -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   259              0.01
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 168              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  157              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  86                  -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                             435           0.02
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  24                  -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 411              0.02
F  พื้นที่ป่าไม้                948,183      34.97
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   46,371              1.71
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   50,593              1.87
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   847,261            31.24
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   3,958              0.15
W  พื้นที่น้ำ                  72,907        2.68
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 42,979              1.58
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 2,547              0.09
W201 อ่างเก็บน้ำ  19,788              0.73
W202 บ่อน้ำในไร่นา   7,541              0.28
W203 คลองชลประทาน  52                  -  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                  79,088        2.91
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   2,007 0.07
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 75,046              2.77
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม 256              0.01
M201 พื้นที่ลุ่ม 318              0.01
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 7                  -  
M302 บ่อลูกรัง 238              0.01
M303 บ่อทราย    175              0.01
M304 บ่อดิน  150              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ 109                  -  
M403 ที่หินโผล่   329              0.01
M405 พื้นที่ถม    404              0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ       49                  -  
รวมทั้งหมด             2,712,394         100
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,339.830 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,712,394 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง