สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดมุกดาหาร  ปี พ.ศ. 2560
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                106,876        3.96
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 6,368              0.24
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 68,014              2.51
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 18,982              0.70
U405 ถนน 8,643              0.32
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   3,502              0.13
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 52                  -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  526              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 481              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า   159              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน  149              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม              1,495,180      55.11
A1 พื้นที่นา                     594,662          21.92
A100 นาร้าง    582              0.02
A101 นาข้าว 594,011            21.90
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 69                  -  
A2  พืชไร่                      516,851          19.05
A200 ไร่ร้าง   897              0.03
A201 พืชไร่ผสม 1,113              0.04
A202 ข้าวโพด 40                  -  
A203 อ้อย  326,178            12.03
A204 มันสำปะหลัง   188,339              6.94
A210 ถั่วลิสง 251              0.01
A220 แตงโม 23                  -  
A229 พริก   10                  -  
A3  ไม้ยืนต้น                      372,590          13.73
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 54                  -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม   6,523              0.24
A302 ยางพารา   344,936            12.72
A303 ปาล์มน้ำมัน   5,059              0.19
A304 ยูคาลิปตัส   13,560              0.50
A305 สัก   2,282              0.08
A314 หม่อน   34                  -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 56                  -  
A318 จามจุรี   14                  -  
A322 กฤษณา  54                  -  
A323 ตะกู 18                  -  
A4  ไม้ผล                          9,846           0.36
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 7,860              0.29
A405 มะพร้าว   27                  -  
A406 ลิ้นจี่   18                  -  
A407 มะม่วง   623              0.02
A411 กล้วย   79                  -  
A412 มะขาม   777              0.03
A413 ลำไย    415              0.02
A415 มะละกอ  23                  -  
A426 แก้วมังกร   24                  -  
A5  พืชสวน                            258           0.01
A502 พืชผัก   210              0.01
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 21                  -  
A510 นาหญ้า 27                  -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                            558           0.03
A700 โรงเรือนร้าง 28                  -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   175              0.01
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 144              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  125              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  86                  -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                             415           0.01
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  25                  -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 390              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                956,562      35.27
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   46,371              1.71
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   48,477              1.79
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   857,756            31.62
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   3,958              0.15
W  พื้นที่น้ำ                  71,119        2.62
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 42,979              1.59
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 2,547              0.09
W201 อ่างเก็บน้ำ  18,434              0.68
W202 บ่อน้ำในไร่นา   7,107              0.26
W203 คลองชลประทาน  52                  -  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                  82,657        3.04
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   2,226              0.08
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 78,482              2.89
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม 265              0.01
M201 พื้นที่ลุ่ม 325              0.01
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 7                  -  
M302 บ่อลูกรัง 238              0.01
M303 บ่อทราย    157              0.01
M304 บ่อดิน  97                  -  
M401 พื้นที่กองวัสดุ 62                  -  
M403 ที่หินโผล่   329              0.01
M405 พื้นที่ถม    420              0.02
M701 ที่ทิ้งขยะ       49                  -  
รวมทั้งหมด             2,712,394         100
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,339.830 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,712,394 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง