สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดกาฬสินธุ์  ปี พ.ศ. 2566
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                312,034        7.19
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                             31,184              0.72
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           200,354              4.62
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                    43                  -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                             43,644              1.01
U401 สนามบิน                                  286              0.01
U403 สถานีขนส่ง                                      13                  -  
U404 ท่าเรือ                                    66                  -  
U405 ถนน                             15,192              0.35
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                   214                  -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                               13,184              0.30
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                               3,189              0.07
U600 สถานที่ร้าง                                     26                  -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                   902              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                  706              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                    885              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                   336              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                               1,810              0.04
A  พื้นที่เกษตรกรรม              3,100,273      71.40
A1 พื้นที่นา                   1,503,842          34.65
A100 นาร้าง                                21,504              0.50
A101 นาข้าว                        1,467,379            33.80
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                  304              0.01
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                 7,191              0.17
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                    51                  -  
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                  118                  -  
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                    35                  -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                  734              0.02
M201+A100 นาข้าว+นาร้าง                                    121                  -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                               6,405              0.15
A2  พืชไร่                    1,106,302          25.48
A200 ไร่ร้าง                               17,223              0.40
A201 พืชไร่ผสม                                      67                  -  
A202 ข้าวโพด                                  166                  -  
A203 อ้อย                            514,057            11.84
A204 มันสำปะหลัง                             573,644            13.21
A210 ถั่วลิสง                                      99                  -  
A220 แตงโม                                 1,031              0.03
A229 พริก                                      15                  -  
A3  ไม้ยืนต้น                      348,755           8.02
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                               5,775              0.13
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                 3,145              0.07
A302 ยางพารา                             263,983              6.08
A303 ปาล์มน้ำมัน                                 9,505              0.22
A304 ยูคาลิปตัส                               60,361              1.39
A305 สัก                                 3,504              0.08
A307 สนประดิพัทธ์                                     66                  -  
A308 กระถิน                                    43                  -  
A309 ประดู่                               1,008              0.02
A314 หม่อน                                      88                  -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                               1,207              0.03
A322 กฤษณา                                     17                  -  
A323 ตะกู                                    53                  -  
A4  ไม้ผล                        49,469           1.14
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                  892              0.02
A401 ไม้ผลผสม                                 4,056              0.09
A403 ทุเรียน                                  678              0.02
A404 เงาะ                                      54                  -  
A405 มะพร้าว                                 1,374              0.03
A406 ลิ้นจี่                                      14                  -  
A407 มะม่วง                               34,495              0.80
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      39                  -  
A409 พุทรา                                 4,572              0.11
A410 น้อยหน่า                                    126                  -  
A411 กล้วย                                 1,754              0.04
A412 มะขาม                                    669              0.02
A413 ลำไย                                     221              0.01
A414 ฝรั่ง                                    187                  -  
A415 มะละกอ                                     58                  -  
A422 มะนาว                                    140                  -  
A424 มะขามเทศ                                     32                  -  
A426 แก้วมังกร                                      76                  -  
A427 ส้มโอ                                    32                  -  
A5  พืชสวน                          3,157           0.07
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                    57                  -  
A501 พืชสวนผสม                                      11                  -  
A502 พืชผัก                                 1,865              0.04
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                    73                  -  
A509 พืชสมุนไพร                                    65                  -  
A511 หวาย                                    345              0.01
A512 แคนตาลูป                                    95                  -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                    17                  -  
A515 เห็ด                                  629              0.02
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                        55,546           1.28
A700 โรงเรือนร้าง                                    65                  -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                               11,464              0.26
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                             43,222              1.00
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                   501              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                   294              0.01
A8  พืชน้ำ                              62              -  
A803 บัว                                      21                  -  
A806 ผักบุ้ง                                      17                  -  
A807 ผักกะเฉด                                      24                  -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                         25,387           0.58
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                1,943              0.04
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                  130                  -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                               9,082              0.21
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                              14,209              0.33
A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย                                     23                  -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                          7,753           0.18
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                               7,753              0.18
F  พื้นที่ป่าไม้                526,958      12.14
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                      70                  -  
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                               48,676              1.12
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                               44,587              1.03
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             357,663              8.24
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                    108                  -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                               75,854              1.75
W  พื้นที่น้ำ                292,533        6.74
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                             53,906              1.24
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                             33,274              0.77
W201 อ่างเก็บน้ำ                            151,834              3.50
W202 บ่อน้ำในไร่นา                               41,187              0.95
W203 คลองชลประทาน                              12,332              0.28
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                109,918        2.53
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                 6,428              0.15
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                             91,322              2.10
M201 พื้นที่ลุ่ม                               5,828              0.13
M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย                                    76                  -  
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                  217                  -  
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                    67                  -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                    91                  -  
M302 บ่อลูกรัง                                  1,064              0.03
M304 บ่อดิน                                2,821              0.07
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                    44                  -  
M402 พื้นที่ดินถล่ม                                    22                  -  
M403 ที่หินโผล่                                    285              0.01
M405 พื้นที่ถม                                  1,241              0.03
M701 ที่ทิ้งขยะ                                        412              0.01
รวมทั้งหมด             4,341,716    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 6,946.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,341,716 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง