สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดกาฬสินธุ์  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                293,634        6.78
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                             31,335              0.72
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           185,625              4.28
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                             41,970              0.97
U401 สนามบิน                                  286              0.01
U403 สถานีขนส่ง                                      13                  -  
U404 ท่าเรือ                                    66                  -  
U405 ถนน                             14,702              0.34
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                   139                  -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                               12,235              0.28
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                               2,818              0.07
U600 สถานที่ร้าง                                     20                  -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                   836              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                  652              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                    806              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                   321              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                               1,810              0.04
A  พื้นที่เกษตรกรรม              3,118,545      71.83
A1 พื้นที่นา                   1,513,426          34.86
A100 นาร้าง                                23,524              0.54
A101 นาข้าว                        1,482,892            34.16
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                  199              0.01
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                    328              0.01
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                    43                  -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                  134                  -  
M201+A100 นาข้าว+นาร้าง                                      15                  -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                               6,291              0.14
A2  พืชไร่                    1,182,235          27.23
A200 ไร่ร้าง                               29,567              0.68
A202 ข้าวโพด                                  293              0.01
A203 อ้อย                            612,071            14.10
A204 มันสำปะหลัง                             538,417            12.40
A209 ถั่วเหลือง                                     32                  -  
A210 ถั่วลิสง                                    332              0.01
A220 แตงโม                                 1,506              0.03
A229 พริก                                      17                  -  
A3  ไม้ยืนต้น                      355,554           8.19
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                               4,095              0.09
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                    686              0.02
A302 ยางพารา                             277,358              6.39
A303 ปาล์มน้ำมัน                                 9,620              0.22
A304 ยูคาลิปตัส                               57,058              1.31
A305 สัก                                 3,900              0.09
A307 สนประดิพัทธ์                                     64                  -  
A308 กระถิน                                    18                  -  
A309 ประดู่                               1,074              0.03
A314 หม่อน                                    633              0.02
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                  945              0.02
A322 กฤษณา                                     36                  -  
A323 ตะกู                                    67                  -  
A4  ไม้ผล                        34,246           0.78
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                  535              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                 1,193              0.03
A403 ทุเรียน                                  151                  -  
A405 มะพร้าว                                    370              0.01
A406 ลิ้นจี่                                      19                  -  
A407 มะม่วง                               24,678              0.57
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      31                  -  
A409 พุทรา                                 3,644              0.08
A410 น้อยหน่า                                    115                  -  
A411 กล้วย                                 1,681              0.04
A412 มะขาม                                    432              0.01
A413 ลำไย                                     208                  -  
A414 ฝรั่ง                                    192                  -  
A415 มะละกอ                                   218              0.01
A420 ลางสาด ลองกอง                                  474              0.01
A422 มะนาว                                    200              0.01
A424 มะขามเทศ                                     12                  -  
A426 แก้วมังกร                                      56                  -  
A427 ส้มโอ                                    37                  -  
A5  พืชสวน                          1,874           0.04
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                    29                  -  
A502 พืชผัก                                 1,180              0.03
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                    68                  -  
A511 หวาย                                    154                  -  
A512 แคนตาลูป                                    19                  -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                    66                  -  
A515 เห็ด                                  358              0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                        12,661           0.30
A700 โรงเรือนร้าง                                    62                  -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                 4,428              0.10
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                               7,629              0.18
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                   245              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                   297              0.01
A8  พืชน้ำ                              32              -  
A803 บัว                                      22                  -  
A807 ผักกะเฉด                                      10                  -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                         18,117           0.42
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                   865              0.02
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                    49                  -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                               6,508              0.15
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                              10,695              0.25
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                            400           0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                  400              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                536,149      12.34
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                      70                  -  
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                               48,676              1.12
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                               49,433              1.14
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             361,345              8.32
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                    117                  -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                               76,508              1.76
W  พื้นที่น้ำ                272,672        6.27
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                             51,817              1.19
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                             33,120              0.76
W201 อ่างเก็บน้ำ                            151,264              3.48
W202 บ่อน้ำในไร่นา                               24,733              0.57
W203 คลองชลประทาน                              11,738              0.27
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                120,716        2.78
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                 7,955              0.18
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                             99,626              2.29
M201 พื้นที่ลุ่ม                               6,849              0.16
M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย                                    47                  -  
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                  231              0.01
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                  107                  -  
M302 บ่อลูกรัง                                  1,235              0.03
M304 บ่อดิน                                2,822              0.06
M402 พื้นที่ดินถล่ม                                    38                  -  
M403 ที่หินโผล่                                    320              0.01
M405 พื้นที่ถม                                  1,148              0.03
M701 ที่ทิ้งขยะ                                        338              0.01
รวมทั้งหมด             4,341,716    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 6,946.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,341,716 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง