สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดกาฬสินธุ์  ปี พ.ศ. 2560
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                272,904        6.29
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                             31,246              0.72
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           168,663              3.89
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                             40,730              0.94
U401 สนามบิน                                  286              0.01
U403 สถานีขนส่ง                                      13                  -  
U404 ท่าเรือ                                    66                  -  
U405 ถนน                             14,087              0.32
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                   112                  -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                               10,951              0.25
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                               2,544              0.06
U600 สถานที่ร้าง                                     19                  -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                   814              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                  461              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                    791              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                   311              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                               1,810              0.04
A  พื้นที่เกษตรกรรม              3,138,009      72.26
A1 พื้นที่นา                   1,580,545          36.40
A100 นาร้าง                                  4,575              0.11
A101 นาข้าว                        1,569,779            36.16
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                    82                  -  
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                    156                  -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                    76                  -  
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                    11                  -  
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                    29                  -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                  136                  -  
M201+A100 นาข้าว+นาร้าง                                      15                  -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                               5,686              0.13
A2  พืชไร่                    1,164,511          26.82
A200 ไร่ร้าง                                 6,254              0.14
A201 พืชไร่ผสม                                    28                  -  
A202 ข้าวโพด                                  268              0.01
A203 อ้อย                            574,062            13.22
A204 มันสำปะหลัง                             583,050            13.43
A210 ถั่วลิสง                                    105                  -  
A219 มันเทศ                                      43                  -  
A220 แตงโม                                    667              0.02
A224 มะเขือเทศ                                     13                  -  
A229 พริก                                      21                  -  
A3  ไม้ยืนต้น                      355,080           8.17
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                               1,079              0.03
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                    403              0.01
A302 ยางพารา                             279,677              6.44
A303 ปาล์มน้ำมัน                                 9,548              0.22
A304 ยูคาลิปตัส                               58,639              1.35
A305 สัก                                 3,925              0.09
A307 สนประดิพัทธ์                                     64                  -  
A308 กระถิน                                    18                  -  
A309 ประดู่                               1,025              0.02
A314 หม่อน                                    162                  -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                  396              0.01
A322 กฤษณา                                     56                  -  
A323 ตะกู                                    88                  -  
A4  ไม้ผล                        19,130           0.44
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                  184                  -  
A401 ไม้ผลผสม                                    781              0.02
A405 มะพร้าว                                    100                  -  
A406 ลิ้นจี่                                      17                  -  
A407 มะม่วง                               14,159              0.33
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      23                  -  
A409 พุทรา                                 2,476              0.06
A410 น้อยหน่า                                      31                  -  
A411 กล้วย                                    387              0.01
A412 มะขาม                                    324              0.01
A413 ลำไย                                     277              0.01
A414 ฝรั่ง                                      58                  -  
A415 มะละกอ                                     86                  -  
A422 มะนาว                                    167                  -  
A426 แก้วมังกร                                      23                  -  
A427 ส้มโอ                                    37                  -  
A5  พืชสวน                          1,007           0.02
A502 พืชผัก                                    548              0.01
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                    28                  -  
A511 หวาย                                    101                  -  
A515 เห็ด                                  330              0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                          3,096           0.07
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                 1,898              0.04
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                  804              0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                   172                  -  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                   222              0.01
A8  พืชน้ำ                              10              -  
A807 ผักกะเฉด                                      10                  -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                         14,375           0.33
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                   317              0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                    49                  -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                               4,936              0.11
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                9,073              0.21
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                            255           0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                  255              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                543,546      12.52
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                      70                  -  
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                               48,684              1.12
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                               50,410              1.16
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             367,528              8.47
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                    105                  -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                               76,749              1.77
W  พื้นที่น้ำ                257,855        5.94
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                             50,022              1.15
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                             32,788              0.76
W201 อ่างเก็บน้ำ                            150,453              3.47
W202 บ่อน้ำในไร่นา                               13,205              0.30
W203 คลองชลประทาน                              11,387              0.26
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                129,402        2.99
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                 8,955              0.21
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           107,018              2.47
M201 พื้นที่ลุ่ม                               7,693              0.18
M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย                                    47                  -  
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                  171                  -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                  126                  -  
M302 บ่อลูกรัง                                  1,239              0.03
M304 บ่อดิน                                2,882              0.07
M402 พื้นที่ดินถล่ม                                    38                  -  
M403 ที่หินโผล่                                    320              0.01
M405 พื้นที่ถม                                     624              0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ                                        289              0.01
รวมทั้งหมด             4,341,716    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 6,946.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,341,716 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง