สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดบึงกาฬ  ปี พ.ศ. 2566
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง             120,782           4.50
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                        11,010                   0.41
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                        72,440                   2.69
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                        23,866                   0.89
U403 สถานีขนส่ง                               42                       -  
U405 ถนน                          7,155                   0.27
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                               27                       -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                            4,337                   0.16
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                             176                   0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                              482                   0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                             990                   0.04
U603 สุสาน ป่าช้า                                 81                       -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                              176                   0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม          2,067,071         76.81
A1 พื้นที่นา                 611,970              22.75
A100 นาร้าง                           21,142                   0.79
A101 นาข้าว                      579,791                 21.55
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                                 82                       -  
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                             104                       -  
A101+A202+A206 นาข้าว+ข้าวโพด+ยาสูบ                             432                   0.02
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                          1,017                   0.04
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                             116                       -  
A101+A206+A502 นาข้าว+ยาสูบ+พืชผัก                              743                   0.03
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                             465                   0.02
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                          1,010                   0.04
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                          7,068                   0.26
A2  พืชไร่                    29,812               1.11
A200 ไร่ร้าง                            2,180                   0.08
A201 พืชไร่ผสม                            2,514                   0.09
A202 ข้าวโพด                             719                   0.03
A203 อ้อย                           2,171                   0.08
A204 มันสำปะหลัง                          20,960                   0.78
A205 สับปะรด                               206                   0.01
A206 ยาสูบ                             782                   0.03
A220 แตงโม                               280                   0.01
A3  ไม้ยืนต้น                1,413,772              52.54
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                        24,684                   0.92
A301 ไม้ยืนต้นผสม                            3,458                   0.13
A302 ยางพารา                     1,263,991                 46.97
A303 ปาล์มน้ำมัน                          58,890                   2.19
A304 ยูคาลิปตัส                          61,830                   2.30
A305 สัก                               578                   0.02
A308 กระถิน                             153                   0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                             121                       -  
A322 กฤษณา                                67                       -  
A4  ไม้ผล                      6,902               0.24
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                               75                       -  
A401 ไม้ผลผสม                            2,705                   0.10
A402 ส้ม                                 40                       -  
A403  ทุเรียน                          1,531                   0.06
A404 เงาะ                               613                   0.02
A405 มะพร้าว                               249                   0.01
A406 ลิ้นจี่                                 41                       -  
A407 มะม่วง                               263                   0.01
A411 กล้วย                               951                   0.04
A412 มะขาม                                 97                       -  
A413 ลำไย                                  70                       -  
A414 ฝรั่ง                                 29                       -  
A416 ขนุน                               14                       -  
A419 มังคุด                               62                       -  
A421 ระกำ สละ                               13                       -  
A422 มะนาว                                 81                       -  
A426 แก้วมังกร                                 23                       -  
A427 ส้มโอ                               15                       -  
A429 มะปราง มะยงชิด                               30                       -  
A5  พืชสวน                      1,299               0.05
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                               15                       -  
A501 พืชสวนผสม                               12                       -  
A502 พืชผัก                               999                   0.04
A509 พืขสมุนไพร                             153                   0.01
A511 หวาย                             120                       -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                        991               0.03
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                               587                   0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                             326                   0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                19                       -  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                59                       -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                       2,196               0.08
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                              162                   0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                             106                       -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                          1,914                   0.07
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                               14                       -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                        129               0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             129                   0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             160,226           5.95
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                          42,172                   1.57
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                            2,680                   0.10
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                        115,286                   4.28
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                 88                       -  
W  พื้นที่น้ำ             175,342           6.52
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                        60,391                   2.24
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                        62,878                   2.34
W201 อ่างเก็บน้ำ                         34,256                   1.27
W202 บ่อน้ำในไร่นา                          17,414                   0.65
W203 คลองชลประทาน                              403                   0.02
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด             167,670           6.22
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                          18,312                   0.68
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                      110,668                   4.11
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                             583                   0.02
M201 พื้นที่ลุ่ม                        27,509                   1.02
M201+A220 พื้นที่ลุ่ม+แตงโม                             204                   0.01
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                             790                   0.03
M302 บ่อลูกรัง                             116                       -  
M303 บ่อทราย                                176                   0.01
M304 บ่อดิน                           1,101                   0.04
M401 พื้นที่กองวัสดุ                             367                   0.01
M403 ที่หินโผล่                            4,352                   0.16
M405 พื้นที่ถม                             3,278                   0.12
M701 ที่ทิ้งขยะ                                   214                   0.01
รวมทั้งหมด         2,691,091        100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,305.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,691,091 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง