สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดบึงกาฬ  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง             115,774           4.31
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                        11,002                   0.41
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                        68,818                   2.56
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                        23,748                   0.88
U403 สถานีขนส่ง                               42                       -  
U405 ถนน                          6,593                   0.25
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                               24                       -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                            3,910                   0.15
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                             100                       -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                              408                   0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                             910                   0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                                 57                       -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                              162                   0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม          2,069,355         76.89
A1 พื้นที่นา                 625,287              23.26
A100 นาร้าง                           15,726                   0.58
A101 นาข้าว                      595,940                 22.15
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                               225                   0.01
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                             127                   0.01
A101+A202+A206 นาข้าว+ข้าวโพด+ยาสูบ                             432                   0.02
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                          2,013                   0.08
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                               62                       -  
A101+A206+A502 นาข้าว+ยาสูบ+พืชผัก                              934                   0.04
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                             481                   0.02
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                          1,092                   0.04
A101+A503 นาข้าว+ไม้ดอก ไม้ประดับ                               14                       -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                          8,241                   0.31
A2  พืชไร่                    19,789               0.74
A200 ไร่ร้าง                            1,253                   0.05
A201 พืชไร่ผสม                            2,837                   0.11
A202 ข้าวโพด                             608                   0.02
A203 อ้อย                           2,682                   0.10
A204 มันสำปะหลัง                          11,085                   0.41
A205 สับปะรด                               228                   0.01
A206 ยาสูบ                             817                   0.03
A220 แตงโม                               266                   0.01
A222 ขิง                               13                       -  
A3  ไม้ยืนต้น                1,416,686              52.64
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                             644                   0.02
A301 ไม้ยืนต้นผสม                            1,469                   0.05
A302 ยางพารา                     1,290,385                 47.95
A303 ปาล์มน้ำมัน                          54,832                   2.04
A304 ยูคาลิปตัส                          68,033                   2.53
A305 สัก                               693                   0.03
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                             563                   0.02
A322 กฤษณา                                67                       -  
A4  ไม้ผล                      4,005               0.13
A401 ไม้ผลผสม                            1,699                   0.06
A402 ส้ม                                 16                       -  
A403  ทุเรียน                             269                   0.01
A404 เงาะ                               517                   0.02
A405 มะพร้าว                                 41                       -  
A406 ลิ้นจี่                                 10                       -  
A407 มะม่วง                               204                   0.01
A411 กล้วย                               867                   0.03
A412 มะขาม                                 57                       -  
A413 ลำไย                                  89                       -  
A414 ฝรั่ง                                 21                       -  
A419 มังคุด                               85                       -  
A420 ลางสาด ลองกอง                               12                       -  
A422 มะนาว                                 80                       -  
A426 แก้วมังกร                                 14                       -  
A429 มะปราง มะยงชิด                               24                       -  
A5  พืชสวน                      1,006               0.03
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                               10                       -  
A501 พืชสวนผสม                                 8                       -  
A502 พืชผัก                               905                   0.03
A511 หวาย                               83                       -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                        893               0.03
A700 โรงเรือนร้าง                               10                       -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                               558                   0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                             262                   0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                19                       -  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                44                       -  
A8  พืชน้ำ                          43                  -  
A803 บัว                               43                       -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                       1,646               0.06
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                94                       -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                               44                       -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                          1,508                   0.06
F  พื้นที่ป่าไม้             160,467           5.96
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                          42,172                   1.57
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                               878                   0.03
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                        117,320                   4.36
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                 97                       -  
W  พื้นที่น้ำ             170,449           6.33
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                        60,357                   2.24
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                        62,877                   2.34
W201 อ่างเก็บน้ำ                         33,875                   1.26
W202 บ่อน้ำในไร่นา                          12,980                   0.48
W203 คลองชลประทาน                              360                   0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด             175,046           6.51
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                          22,327                   0.83
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                      113,771                   4.23
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                             583                   0.02
M201 พื้นที่ลุ่ม                        29,286                   1.09
M201+A220 พื้นที่ลุ่ม+แตงโม                             204                   0.01
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                             102                       -  
M302 บ่อลูกรัง                             116                       -  
M303 บ่อทราย                                155                   0.01
M304 บ่อดิน                           1,287                   0.05
M401 พื้นที่กองวัสดุ                             167                   0.01
M403 ที่หินโผล่                            4,352                   0.16
M405 พื้นที่ถม                             2,529                   0.09
M701 ที่ทิ้งขยะ                                   167                   0.01
รวมทั้งหมด         2,691,091        100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,305.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,691,091 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง