สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดบึงกาฬ  ปี พ.ศ. 2560
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  113,486           4.23
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 11,002                   0.41
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 67,412                   2.51
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 23,536                   0.88
U403 สถานีขนส่ง 42                       -  
U405 ถนน 6,580                   0.25
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   3,463                   0.13
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 67                       -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  376                   0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 829                   0.03
U603 สุสาน ป่าช้า   57                       -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน  122                   0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม          2,069,743         76.90
A1 พื้นที่นา 645,402              23.99
A100 นาร้าง    3,952                   0.15
A101 นาข้าว 632,204                 23.49
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ 3,131                   0.12
A101+A220 นาข้าว+แตงโม 39                       -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 6,076                   0.23
A2  พืชไร่                    18,481               0.68
A200 ไร่ร้าง   49                       -  
A201 พืชไร่ผสม   3,001                   0.11
A202 ข้าวโพด 753                   0.03
A203 อ้อย  2,472                   0.09
A204 มันสำปะหลัง   8,690                   0.32
A205 สับปะรด   62                       -  
A206 ยาสูบ 3,138                   0.12
A220 แตงโม   316                   0.01
A3  ไม้ยืนต้น  1,400,057              52.03
A301 ไม้ยืนต้นผสม   1,272                   0.05
A302 ยางพารา   1,282,872                 47.67
A303 ปาล์มน้ำมัน   46,754                   1.74
A304 ยูคาลิปตัส   67,856                   2.52
A305 สัก   676                   0.03
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 542                   0.02
A322 กฤษณา  54                       -  
A323 ตะกู 31                       -  
A4  ไม้ผล  2,890               0.10
A401 ไม้ผลผสม   1,355                   0.05
A402 ส้ม   11                       -  
A403  ทุเรียน 54                       -  
A404 เงาะ   481                   0.02
A407 มะม่วง   209                   0.01
A411 กล้วย   385                   0.01
A412 มะขาม   51                       -  
A413 ลำไย    133                   0.01
A419 มังคุด 74                       -  
A420 ลางสาด ลองกอง 12                       -  
A422 มะนาว   68                       -  
A429 มะปราง มะยงชิด 15                       -  
A430 มะไฟ ละไม 42                       -  
A5  พืชสวน  436               0.02
A502 พืชผัก   400                   0.02
A511 หวาย 36                       -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  927               0.03
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   610                   0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 261                   0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  19                       -  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  37                       -  
A8  พืชน้ำ  43                  -  
A803 บัว 43                       -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   1,507               0.05
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  11                       -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 44                       -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 1,452                   0.05
F  พื้นที่ป่าไม้  160,622           5.97
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   42,172                   1.57
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   440                   0.02
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   117,913                   4.38
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   97                       -  
W  พื้นที่น้ำ  165,022           6.12
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 60,355                   2.24
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 62,752                   2.33
W201 อ่างเก็บน้ำ  33,759                   1.25
W202 บ่อน้ำในไร่นา   7,856                   0.29
W203 คลองชลประทาน  300                   0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  182,218           6.78
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   27,024                   1.00
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 114,775                   4.27
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม 583                   0.02
M201 พื้นที่ลุ่ม 32,283                   1.20
M201+A220 พื้นที่ลุ่ม+แตงโม 204                   0.01
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 91                       -  
M302 บ่อลูกรัง 127                   0.01
M303 บ่อทราย    145                   0.01
M304 บ่อดิน  1,086                   0.04
M401 พื้นที่กองวัสดุ 157                   0.01
M403 ที่หินโผล่   4,352                   0.16
M405 พื้นที่ถม    1,284                   0.05
M701 ที่ทิ้งขยะ       107                       -  
รวมทั้งหมด         2,691,091        100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,305.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,691,091 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง