สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดอำนาจเจริญ ปี พ.ศ. 2566
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง       101,920           5.18
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า           4,191             0.21
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                59                 -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ         69,922             3.54
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                20                 -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ         16,388             0.83
U405 ถนน           5,243             0.27
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง               113             0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม             3,450             0.18
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร           1,015             0.05
U600 สถานที่ร้าง                 45                 -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ               624             0.03
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์              279             0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                287             0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน               134             0.01
U701 สนามกอล์ฟ              150             0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม    1,549,372         78.39
A1 พื้นที่นา   1,100,852         55.71
A100 นาร้าง              2,373             0.12
A101 นาข้าว    1,092,942           55.32
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม              384             0.02
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด              439             0.02
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง            1,408             0.07
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                97                 -  
A101+A229 นาข้าว+พริก              250             0.01
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก              187             0.01
A101+A512 นาข้าว+แคนตาลูป                46                 -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว           2,726             0.14
A2  พืชไร่       272,646         13.81
A200 ไร่ร้าง           1,338 0.07
A202 ข้าวโพด              272             0.01
A203 อ้อย          75,353 3.82
A204 มันสำปะหลัง        195,107 9.88
A220 แตงโม                  56                 -  
A223 กะหล่ำปลี                 26                 -  
A224 มะเขือเทศ                 17                 -  
A229 พริก                477             0.03
A3  ไม้ยืนต้น       161,310           8.15
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม              887             0.04
A301 ไม้ยืนต้นผสม                827             0.04
A302 ยางพารา         123,802             6.27
A303 ปาล์มน้ำมัน           12,345             0.62
A304 ยูคาลิปตัส         22,214             1.12
A305 สัก               963             0.05
A314 หม่อน                10                 -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า              188             0.01
A322 กฤษณา                 16                 -  
A323 ตะกู                58                 -  
A4  ไม้ผล          6,731           0.34
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม              123 0.01
A401 ไม้ผลผสม             2,166             0.11
A403 ทุเรียน                  85                 -  
A405 มะพร้าว                181             0.01
A407 มะม่วง             1,944             0.10
A408 มะม่วงหิมพานต์                482             0.03
A409 พุทรา                24                 -  
A410 น้อยหน่า                19                 -  
A411 กล้วย                672             0.04
A412 มะขาม                462             0.02
A413 ลำไย               226             0.01
A414 ฝรั่ง                  25                 -  
A422 มะนาว               265             0.01
A426 แก้วมังกร                 45                 -  
A429 มะปราง มะยงชิด                12                 -  
A5  พืชสวน          1,183           0.05
A502 พืชผัก             1,052             0.05
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                27                 -  
A509 พืชสมุนไพร                50                 -  
A511 หวาย                16                 -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                26                 -  
A515 เห็ด                12                 -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์          3,890           0.19
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์             1,054             0.05
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า           2,111             0.11
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก               283             0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร               442             0.02
A8  พืชน้ำ              20             -  
A803 บัว 20                 -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           2,417           0.12
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                58                 -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา           2,359             0.12
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม            323           0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม              323             0.02
F  พื้นที่ป่าไม้       186,874           9.46
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์           53,588             2.71
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู               993             0.05
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์       132,293             6.70
W  พื้นที่น้ำ        55,831           2.83
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง         22,737             1.15
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ           5,084             0.26
W201 อ่างเก็บน้ำ          16,841             0.85
W202 บ่อน้ำในไร่นา         10,188             0.52
W203 คลองชลประทาน              981             0.05
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด        81,783           4.14
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ             2,968             0.15
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ         54,964             2.78
M201 พื้นที่ลุ่ม         13,743             0.70
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า              255             0.01
M302 บ่อลูกรัง                46                 -  
M303 บ่อทราย                   55                 -  
M304 บ่อดิน              227             0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                46                 -  
M403 ที่หินโผล่           8,388             0.43
M405 พื้นที่ถม                 992             0.05
M701 ที่ทิ้งขยะ                 99             0.01
รวมทั้งหมด   1,975,780       100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 3,161.248 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,975,780 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง