สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดอำนาจเจริญ ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง        99,044           5.02
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า           4,181             0.21
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                59                 -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ         68,076             3.45
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                20                 -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ         16,200             0.82
U405 ถนน           5,243             0.27
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                 64                 -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม             3,074             0.16
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร              830             0.04
U600 สถานที่ร้าง                 12                 -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ               475             0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์              248             0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                287             0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน               125             0.01
U701 สนามกอล์ฟ              150             0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม    1,546,809         78.28
A1 พื้นที่นา   1,110,327         56.19
A100 นาร้าง              2,643             0.13
A101 นาข้าว    1,102,033           55.78
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม              386             0.02
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด              520             0.03
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง            1,435             0.07
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                97                 -  
A101+A229 นาข้าว+พริก              235             0.01
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก              149             0.01
A101+A512 นาข้าว+แคนตาลูป                44                 -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว           2,785             0.14
A2  พืชไร่       264,706         13.40
A200 ไร่ร้าง           1,247 0.06
A201 พืชไร่ผสม                46                 -  
A202 ข้าวโพด              170             0.01
A203 อ้อย          90,043 4.56
A204 มันสำปะหลัง        172,616 8.74
A220 แตงโม                  75                 -  
A223 กะหล่ำปลี                 26                 -  
A224 มะเขือเทศ                 17                 -  
A229 พริก                466             0.03
A3  ไม้ยืนต้น       160,872           8.16
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม              912             0.05
A301 ไม้ยืนต้นผสม                555             0.03
A302 ยางพารา         126,190             6.39
A303 ปาล์มน้ำมัน           12,369             0.63
A304 ยูคาลิปตัส         19,693             1.00
A305 สัก               924             0.05
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า              171             0.01
A322 กฤษณา                 16                 -  
A323 ตะกู                42                 -  
A4  ไม้ผล          5,516           0.26
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                38                 -  
A401 ไม้ผลผสม             1,557             0.08
A403 ทุเรียน                  15                 -  
A405 มะพร้าว                  97                 -  
A407 มะม่วง             1,925             0.10
A408 มะม่วงหิมพานต์                466             0.02
A411 กล้วย                411             0.02
A412 มะขาม                416             0.02
A413 ลำไย               200             0.01
A414 ฝรั่ง                  20                 -  
A415 มะละกอ                 13                 -  
A422 มะนาว               287             0.01
A426 แก้วมังกร                 59                 -  
A429 มะปราง มะยงชิด                12                 -  
A5  พืชสวน            737           0.03
A502 พืชผัก                664             0.03
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                23                 -  
A511 หวาย                19                 -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                31                 -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์          2,401           0.12
A700 โรงเรือนร้าง                14                 -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                753             0.04
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า           1,000             0.05
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก               246             0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร               388             0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           2,052           0.11
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา           2,052             0.11
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม            198           0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม              198             0.01
F  พื้นที่ป่าไม้       191,685           9.70
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์           54,958             2.78
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู               993             0.05
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์       135,734             6.87
W  พื้นที่น้ำ        52,940           2.69
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง         22,702             1.15
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ           5,075             0.26
W201 อ่างเก็บน้ำ          16,573             0.84
W202 บ่อน้ำในไร่นา           7,609             0.39
W203 คลองชลประทาน              981             0.05
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด        85,302           4.31
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ             2,957             0.15
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ         58,150             2.94
M201 พื้นที่ลุ่ม         14,050             0.71
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า              273             0.01
M302 บ่อลูกรัง                46                 -  
M303 บ่อทราย                   55                 -  
M304 บ่อดิน              228             0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                38                 -  
M403 ที่หินโผล่           8,388             0.43
M405 พื้นที่ถม              1,025             0.05
M701 ที่ทิ้งขยะ                 92             0.01
รวมทั้งหมด   1,975,780       100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 3,161.248 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,975,780 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง