สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดอุดรธานี  ปี พ.ศ. 2565
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                496,676        6.79
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              45,928              0.63
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                2,500              0.04
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           274,180              3.74
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                      43                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                           123,830              1.69
U401 สนามบิน                                5,629              0.08
U402 สถานีรถไฟ                                         8                   -  
U403 สถานีขนส่ง                                        59                   -  
U405 ถนน                                9,294              0.13
U406 ทางรถไฟ                                1,021              0.01
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    611              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                17,719              0.24
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                4,424              0.06
U600 สถานที่ร้าง                                    157                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 3,445              0.05
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                2,381              0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                                  3,793              0.05
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    593              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                1,061              0.02
A  พื้นที่เกษตรกรรม             5,424,282      73.98
A1 พื้นที่นา                 2,079,403         28.36
A100 นาร้าง                                 37,479              0.51
A101 นาข้าว                        1,913,439            26.10
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                      71                   -  
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                5,359              0.07
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                      14                   -  
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      43                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                   211                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                           122,787              1.68
A2  พืชไร่                  2,245,053         30.61
A200 ไร่ร้าง                                  9,347              0.13
A201 พืชไร่ผสม                                     109                   -  
A202 ข้าวโพด                                2,048              0.03
A203 อ้อย                         1,459,800            19.91
A204 มันสำปะหลัง                             772,785            10.54
A205 สับปะรด                                     203                   -  
A207 ฝ้าย                                        11                   -  
A210 ถั่วลิสง                                     213                   -  
A216 ข้าวไร่                                     282                   -  
A220 แตงโม                                     179                   -  
A221 ลูกเดือย                                        12                   -  
A224 มะเขือเทศ                                       46                   -  
A229 พริก                                        18                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                  1,005,379         13.72
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                3,580              0.05
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  1,546              0.02
A302 ยางพารา                             832,194            11.35
A303 ปาล์มน้ำมัน                                43,807              0.60
A304 ยูคาลิปตัส                             111,879              1.53
A305 สัก                                  9,698              0.13
A306 สะเดา                                        20                   -  
A308 กระถิน                                      14                   -  
A309 ประดู่                                     634              0.01
A312 กาแฟ                                     136                   -  
A314 หม่อน                                     400              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   782              0.01
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      14                   -  
A322 กฤษณา                                    417              0.01
A323 ตะกู                                   258                   -  
A4  ไม้ผล                       31,119          0.42
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   974              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                  6,795              0.09
A403 ทุเรียน                                   306              0.01
A404 เงาะ                                        48                   -  
A405 มะพร้าว                                     579              0.01
A406 ลิ้นจี่                                        77                   -  
A407 มะม่วง                                15,024              0.21
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        30                   -  
A409 พุทรา                                     191                   -  
A410 น้อยหน่า                                     115                   -  
A411 กล้วย                                  2,181              0.03
A412 มะขาม                                  2,697              0.04
A413 ลำไย                                   1,568              0.02
A414 ฝรั่ง                                        98                   -  
A415 มะละกอ                                       44                   -  
A416 ขนุน                                        13                   -  
A417 กระท้อน                                        14                   -  
A422 มะนาว                                     213                   -  
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                       15                   -  
A426 แก้วมังกร                                     137                   -  
A5  พืชสวน                       13,744          0.19
A500  พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                       17                   -  
A501 พืชสวนผสม                                        27                   -  
A502 พืชผัก                                13,027              0.18
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   469              0.01
A511 หวาย                                     126                   -  
A512 แคนตาลูป                                      66                   -  
A515 เห็ด                                      12                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       26,408          0.36
A700 โรงเรือนร้าง                                   380              0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  5,783              0.08
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                              15,574              0.21
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 3,072              0.04
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 1,599              0.02
A8  พืชน้ำ                           283              -  
A803 บัว                                     283                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        19,552          0.27
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    524              0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                       25                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                               19,003              0.26
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         3,341          0.05
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                3,341              0.05
F  พื้นที่ป่าไม้                825,910      11.27
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                     216                   -  
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                                67,496              0.92
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             206,329              2.82
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             541,429              7.39
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                     113                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                10,327              0.14
W  พื้นที่น้ำ                300,678        4.10
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              72,010              0.98
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              79,901              1.09
W201 อ่างเก็บน้ำ                               91,918              1.25
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                53,308              0.73
W203 คลองชลประทาน                                 3,541              0.05
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                283,893        3.86
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                27,040              0.37
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           157,092              2.14
M201 พื้นที่ลุ่ม                              70,550              0.96
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                      44                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                              10,023              0.14
M302 บ่อลูกรัง                                      502              0.01
M303 บ่อทราย                                         46                   -  
M304 บ่อดิน                                 2,355              0.03
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                      71                   -  
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   144                   -  
M403 ที่หินโผล่                                  2,385              0.03
M405 พื้นที่ถม                                   7,589              0.10
M500 นาเกลือร้าง                                      37                   -  
M501 นาเกลือ                                5,150              0.07
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         865              0.01
รวมทั้งหมด            7,331,439    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 11,730.302 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,331,439 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง