สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดศรีสะเกษ  ปี พ.ศ. 2565
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                324,161             5.86
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              25,380                       0.46
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                      32                            -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           242,977                       4.40
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              40,522                       0.73
U401 สนามบิน                                        7                            -  
U405 ถนน                                3,895                       0.07
U406 ทางรถไฟ                                   782                       0.01
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    154                            -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  6,811                       0.12
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,141                       0.02
U600 สถานที่ร้าง                                       94                            -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,006                       0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   330                       0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     653                       0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    377                       0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,262,680           77.16
A1 พื้นที่นา                 3,324,130               60.17
A100 นาร้าง                                   5,296                       0.10
A101 นาข้าว                        3,194,525                     57.82
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                                   222                            -  
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                              16,949                       0.31
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                              56,080                       1.02
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                      10                            -  
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                1,741                       0.03
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                   140                            -  
A101+A212 นาข้าว+ถั่วดำ ถั่วแดง                                      27                            -  
A101+A218 ข้าว+มันแกว                                   127                            -  
A101+A219 นาข้าว+มันเทศ                                      93                            -  
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      55                            -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                                      14                            -  
A101+A235 นาข้าว+กระเจี๊ยบแดง                                      76                            -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                              11,367                       0.21
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              37,408                       0.68
A2  พืชไร่                     294,628                 5.34
A200 ไร่ร้าง                                  7,023                       0.13
A201 พืชไร่ผสม                                  2,798                       0.05
A202 ข้าวโพด                                7,801                       0.14
A203 อ้อย                               25,892                       0.47
A204 มันสำปะหลัง                             240,590                       4.36
A208 ถั่วเขียว                                   221                            -  
A209 ถั่วเหลือง                                         15                            -  
A210 ถั่วลิสง                                     306                       0.01
A211 ปอแก้ว ปอกระเจา                                      78                            -  
A212 ถั่วดำ ถั่วแดง                                      38                            -  
A218 มันแกว                                      25                            -  
A219 มันเทศ                                     894                       0.02
A220 แตงโม                                     117                            -  
A229 พริก                                  8,725                       0.16
A235 กระเจี๊ยบแดง                                   105                            -  
A3  ไม้ยืนต้น                     548,839                 9.93
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                3,938                       0.07
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  3,336                       0.06
A302 ยางพารา                             484,466                       8.77
A303 ปาล์มน้ำมัน                                20,506                       0.37
A304 ยูคาลิปตัส                                32,906                       0.60
A305 สัก                                  1,206                       0.02
A306 สะเดา                                        24                            -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       11                            -  
A312 กาแฟ                                        55                            -  
A314 หม่อน                                        39                            -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                2,074                       0.04
A317 หมาก                                   119                            -  
A322 กฤษณา                                       83                            -  
A323 ตะกู                                      76                            -  
A4  ไม้ผล                       51,000                 0.93
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   423                       0.01
A401 ไม้ผลผสม                                13,093                       0.24
A402 ส้ม                                        69                            -  
A403  ทุเรียน                              18,919                       0.34
A404 เงาะ                                  1,091                       0.02
A405 มะพร้าว                                     270                       0.01
A407 มะม่วง                                  2,629                       0.05
A408 มะม่วงหิมพานต์                                6,242                       0.11
A409 พุทรา                                        39                            -  
A410 น้อยหน่า                                        27                            -  
A411 กล้วย                                  4,890                       0.09
A412 มะขาม                                     441                       0.01
A413 ลำไย                                      736                       0.01
A414 ฝรั่ง                                     929                       0.02
A415 มะละกอ                                    398                       0.01
A416 ขนุน                                        13                            -  
A419 มังคุด                                   144                            -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       64                            -  
A422 มะนาว                                     285                       0.01
A425 มะกอกน้ำ  มะกอกฝรั่ง                                      53                            -  
A426 แก้วมังกร                                        97                            -  
A427 ส้มโอ                                      22                            -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                   126                            -  
A5  พืชสวน                       38,609                 0.69
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   213                            -  
A501 พืชสวนผสม                                        27                            -  
A502 พืชผัก                                38,235                       0.69
A503 ไม้ดอก  ไม้ประดับ                                      55                            -  
A509 พืชสมุนไพร                                      20                            -  
A510 นาหญ้า                                      21                            -  
A515 เห็ด                                      38                            -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         3,362                 0.07
A700 โรงเรือนร้าง                                      78                            -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  1,608                       0.03
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   267                       0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    855                       0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    554                       0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          1,433                 0.02
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    120                            -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                1,313                       0.02
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           679                 0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   679                       0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                622,566           11.27
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                15,409                       0.28
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             410,754                       7.44
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                92,676                       1.68
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                90,704                       1.64
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                     144                            -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                12,879                       0.23
W  พื้นที่น้ำ                175,982             3.19
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              49,670                       0.90
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              40,206                       0.73
W201 อ่างเก็บน้ำ                               61,471                       1.11
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                16,933                       0.31
W203 คลองชลประทาน                                 7,702                       0.14
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                139,595             2.52
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  7,513                       0.14
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              82,284                       1.49
M201 พื้นที่ลุ่ม                              25,557                       0.46
M201+A201 พื้นที่ลุ่ม+พืชไร่ผสม                                      18                            -  
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม/มันสำปะหลัง                                      75                            -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,736                       0.03
M301 เหมืองแร่                                     736                       0.01
M303 บ่อทราย                                      104                            -  
M304 บ่อดิน                                    374                       0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   158                            -  
M403 ที่หินโผล่                                18,047                       0.33
M405 พื้นที่ถม                                   2,933                       0.05
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            60                            -  
รวมทั้งหมด            5,524,984          100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 8,839.976 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,984 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง