สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสกลนคร  ปี พ.ศ. 2565
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                360,292        5.98
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              25,375              0.42
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   528              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           234,925              3.91
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              78,845              1.31
U401 สนามบิน                                   744              0.01
U405 ถนน                                4,325              0.07
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       82                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  8,315              0.14
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   898              0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,428              0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                1,413              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                  1,953              0.03
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    375              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                      86                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,886,841      64.75
A1 พื้นที่นา                 2,482,837         41.36
A100 นาร้าง                                 13,199              0.22
A101 นาข้าว                        2,414,669            40.22
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                      63                   -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                   252                   -  
A101+A224 นาข้าว+มะเขือเทศ                                3,438              0.06
A101+A229 นาข้าว+พริก                                   350              0.01
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                   135                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              50,731              0.85
A2  พืชไร่                     578,299          9.63
A200 ไร่ร้าง                                  3,468              0.06
A201 พืชไร่ผสม                                     150                   -  
A202 ข้าวโพด                                   145                   -  
A203 อ้อย                            170,492              2.84
A204 มันสำปะหลัง                             399,931              6.66
A210 ถั่วลิสง                                        56                   -  
A216 ข้าวไร่                                        26                   -  
A217 มันฝรั่ง                                     211                   -  
A220 แตงโม                                  3,122              0.05
A224 มะเขือเทศ                                    251              0.01
A229 พริก                                     447              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     767,094         12.78
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                1,927              0.03
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     421              0.01
A302 ยางพารา                             622,895            10.38
A303 ปาล์มน้ำมัน                                41,071              0.69
A304 ยูคาลิปตัส                                91,055              1.52
A305 สัก                                  6,709              0.11
A309 ประดู่                                        76                   -  
A314 หม่อน                                        95                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   571              0.01
A318 จามจุรี                                        24                   -  
A322 กฤษณา                                 2,031              0.03
A323 ตะกู                                   219                   -  
A4  ไม้ผล                       24,437          0.39
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   225              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                  7,948              0.13
A403 ทุเรียน                                      38                   -  
A404 เงาะ                                        22                   -  
A405 มะพร้าว                                     226                   -  
A406 ลิ้นจี่                                        59                   -  
A407 มะม่วง                                  5,278              0.09
A408 มะม่วงหิมพานต์                                    211                   -  
A409 พุทรา                                   187                   -  
A410 น้อยหน่า                                  1,092              0.02
A411 กล้วย                                     820              0.01
A412 มะขาม                                  1,962              0.03
A413 ลำไย                                   4,292              0.07
A414 ฝรั่ง                                     113                   -  
A415 มะละกอ                                    120                   -  
A416 ขนุน                                        44                   -  
A417 กระท้อน                                        47                   -  
A422 มะนาว                                     638              0.01
A424      มะขามเทศ                                       17                   -  
A426 แก้วมังกร                                     759              0.01
A427 ส้มโอ                                   101                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                   238              0.01
A5  พืชสวน                         9,861          0.17
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   280              0.01
A502 พืชผัก                                  5,831              0.10
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   143                   -  
A504 องุ่น                                        46                   -  
A507 เสาวรส                                       11                   -  
A509 พืชสมุนไพร                                        24                   -  
A510 นาหญ้า                                     113                   -  
A511 หวาย                                  3,400              0.06
A515 เห็ด                                      13                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       13,191          0.23
A700 โรงเรือนร้าง                                      29                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  6,433              0.11
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                5,907              0.10
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    490              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    332              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          9,403          0.16
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    486              0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      64                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                8,840              0.15
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                       13                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         1,719          0.03
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                1,719              0.03
F  พื้นที่ป่าไม้             1,179,943      19.66
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                10,273              0.17
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             254,529              4.24
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             287,957              4.80
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             626,247            10.43
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                        84                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                     853              0.02
W  พื้นที่น้ำ                332,775        5.54
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              62,495              1.04
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                           106,903              1.78
W201 อ่างเก็บน้ำ                            127,745              2.13
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                33,700              0.56
W203 คลองชลประทาน                                 1,932              0.03
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                243,751        4.07
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                28,943              0.48
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           103,271              1.72
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                1,540              0.03
M201 พื้นที่ลุ่ม                              89,431              1.49
M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย                                   453              0.01
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                      54                   -  
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                   163                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,548              0.03
M301 เหมืองแร่                                        88                   -  
M302 บ่อลูกรัง                                      102                   -  
M303 บ่อทราย                                         16                   -  
M304 บ่อดิน                                    836              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      42                   -  
M403 ที่หินโผล่                                10,540              0.18
M405 พื้นที่ถม                                   2,117              0.04
M501 นาเกลือ                                4,126              0.07
M601 หาดทราย                                        91                   -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         390              0.01
รวมทั้งหมด            6,003,602    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 9,605.764 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,003,602 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง